Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 

1BC

Ekonomická kompetencia = odborná kompetencia + sociálna kompetencia

1BC

                   

Prvá celoeurópska záruka vzdelávania:
Štandardizované výučbové programy 1st Business Certificate® (obchod a ekonómia) a 1st Social Competence Certificate® (sociálna kompetencia) predstavujú prelom na európskom trhu so vzdelávaním. Prvýkrát je totiž možné zaistiť pre zamestnancov vzdelávanie, ktoré je jednotné nielen na regionálnej, ale aj na celoeurópskej úrovni. Modulový systém umožňuje flexibilnú a individuálnu možnosť kombinácie. Zamestnancov je možné školiť jednotlivo na základe individuálne zostaveného vzdelávania „ušitého na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zadávateľa.

 

1BC® & 1SC® Security Code:
Po absolvovaní 1BC® alebo 1SC® dostanú  účastníci certifikát 1st Business Certificate® alebo 1st Social Competence Certificate® . Všetky certifikáty majú svoje osobné identifikačne číslo. Tento kód garantuje pravosť certifikátu, rovnako tak ako jednotnú vysokú úroveň všetkých vzdelávacích partnerov skupiny International Business Education Network (IBEN). Zadaním kódu na stránkach www.1BC.eu / www.1SC.eu môžeme si jeho pravosť okamžite potvrdiť.

 

Tieto vzdelávacie programy 1BC® und 1SC® boli vyvinuté v spolupráci s Organisation for Economic Education, Evaluation and Certification (OEEC). Jedná sa o dôkladne premyslené prepojenie požiadaviek praxe (intenzívna spolupráce s nadnárodnými koncernami, HR manažérmi), s teoretickým pozadím, pričom úspešnosť programov 1 BC® 1 SC® spočíva práve v ich silnej orientácii na prax. Wilfried Schneider, dlhoročný profesor Viedenskej ekonomickej univerzity, prezident OEEC za 35 rokov svojej praxe optimálne pripravil na vstup do pracovného sveta tisíce študentov a zostavil veľa vzdelávacích programov pre podniky.
Len etablované a progresívne vzdelávacie spoločnosti s orientáciou na neustále rastúce požiadavky medzinárodného trhu sú prijaté do siete International Business Education Network (IBEN), a majú oprávnenie ponúkať certifikované kurzy 1st Business Certificate® a 1st Social Competence Certificate®.

Kompletné vzdelávacie programy 1st BC Business Education & Consulting GmbH:

  • 1st BUSINESS CERTIFICATE® – ekonomická kompetencia
  • 1st SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE® – sociálna kompetencia
  • 1st BUSINESS CERTIFICATE® & 1st SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE® – manažérska certifikácia

Obsah vzdělávacího programu 1BC®

1

2
3
4
5
6
7
8

 

1 Marketing & Management služeb
- Marketingové nástroje
- Segmentace trhu & marketing cílových skupin
- Marketingové plánování
- Průzkum trhu

         

- Diferenciace & zaujmutí pozic
- Management značek
- Vývoj & zavádění nových výrobků
- Marketing služeb

 

2 Řízení podniku & Personální management
- Základy řízení podniku
- Strategické nástroje
- Typy strategií
- Hodnocení strategií

       

- Nábor & výběr zaměstnanců
- Personální rozvoj
- Motivace zaměstnanců
- Základy pracovního práva

 

3 Finanční management & Investiční plánování
- Investiční & finanční plánování
- Postupy investičních výpočtů
- Financování – opatření kapitálu
- Finanční instituce

- Oceňování investic pomocí výpočetní techniky
- Žádost o úvěr & odhad výšky úvěru, bonita
- Cenné papíry, opční listy
- Výpočet úroků a důchodů

 

4 Management výroby, procesů a jakosti
- Vlastní výroba & cizí výroba (Make -or-Buy)
- Management dodavatelů
- Plánování výrony
- Využití strojů

- Plánování využití personálu
- Modely skladového hospodářství
- Řízení jakosti
- Supply Chain Management (management celého dodavatelsko -odběratelského řetězce)

 

5Bilancování & podnikové účetnictví
- Porovnání podnikového jmění
- Běžné účtování s daní z obratu
- Daně & ostatní odvody
- Účtování příjmů a výdajů

         

- Zásady oceňování
- Časové rozlišení, rezervy
- Zahraniční obchod
- Bilanční analýza (ukazatele)

 

6 Management nákladů
- Účtování nákladů podle druhu
- Rozvrh nákladů
- Účtování nákladů podle místa vzniku
- Management fixních nákladů

VIAC INFORMÁCIÍ TU.

- Odbytová kalkulace & diferenční kalkulace
- Výpočty hrubého rozpočtu
- Break-Even-Point (bod zvratu)
-. Fixní náklady
- Účtování nákladů podle výkonů
(cenová kalkulace)

 

7 Hospodářské právo & národní hospodářství
- Ustanovení práva EU
- Ustanovení občanského práva
- Ochrana spotřebitelů
- Ručení za výrobek (za vady)

     

- Magický mnohoúhelník
- Konjunkturální cykly & pro gnózy
- Peněžní politika & inflace
- Vývoj úroků & vývoj měny

 

8 English for Business (obchodní angličtina)
- Using grammar correctly
- Správné používání gramatiky

- Communication with business partners
- Komunikace s obchodními partnery

- Telephoning, letters & e -mail
- Telefonování, korespo ndence & e-mail

- Recruitment and job applications
- Nábor zaměstnanců a žádost o zaměstnání

     

- Meetings, business etiquette
- Jednání, obchodní etiketa

- Interpreting graphs and charts
- Přehledné grafy a diagramy

- Your business and the economy
- Vaše činnost a hospodaření

- Financial management
- Finanční management

 

 

Google AdSense
a
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 

1BC

1SC