Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaCenová politika firmy,odrazkaodrazkaodrazkaodrazka odrazkaodrazkaodrazkaodrazkatvorba cien a nákladové kalkulácieodrazkaodrazkaodrazka

Termín: 25.10.2016

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť manažérom a pracovníkom v oblasti personalistiky a HR potrebný prehľad o postupoch zavádzania systémov hodnotenia výkonnosti a stanovovaní osobných nákladov vo väzbe na finančný plán a finančné riadenie firmy. V rámci seminára bude popísaný systém tvorby výkonnostného systému odmeňovania, stanovovanie fixnej a variabilnej zložky mzdy a ukazovatele súvisiace s ľudskými zdrojmi. Osobitnou témou bude moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov na báze HR Scorecard, ktorý je veľmi úzko prepojený na systém Balanced Scorecard – BSC. Zámerom vzdelávania je ukázať, ako si môžu firmy vytvoriť alebo zdokonaliť systém hodnotenia výkonnosti a systém odmeňovania zamestnancov. V rámci seminára bude objasnená aj problematika hodnotia organizácia na báze výkonnosti zamestnancov a výpočet kvalifikačnej úrovne firmy s cieľom zabezpečiť jej rast.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí sa zaoberajú systémami hodnotenia výkonnosti zamestnancov a organizácie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov a zvlášť z oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov. Budú objasnené pojmy kľúčoví zamestnanci a nositelia procesov a ich vzťah k stratégii firmy.

 


Obsah / program prednášky:    • Základné východiská v tvorbe systémov hodnotenia a odmeňovania – finančný plán a plánovanie počtu a výšky osobných nákladov.
  • Osobné náklady v ekonomike firmy a výkonnosť zamestnancov. Základné zložky mzdy – fixná a variabilná. Členenie variabilnej zložky mzdy.
  • Kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich výpočet. Výkonnostná karta zamestnanca a cieľové odmeny.
  • Hodnotenie výkonnosti zamestnancov a organizácie. HR Scorecard a karta výkonnosti zamestnanca.
  • HR Scorecard a Balanced Scorecard – odmeňovanie na cieľovom prístupe s akceptovaním prvkov strategického riadenia podniku.
  • Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.  Zvyšovanie bonity firmy riadením výkonnosti zamestnancov.
 


Prečo sa zúčastniť práve tohto seminára:  


Seminár je jedinečný svojím obsahom a školiteľ tu odovzdáva svoje vyše 25 ročné skúsenosti práce v tejto oblasti manažérom, ktorí chcú ďalej rásť a efektívne sa podieľať na riadení firiem. Naučíte sa na ňom v priebehu jedného dňa zvládnuť analýzu základných finančných dokumentov firmy a tým si zdokonalíte a rozšírite Vaše zručnosti v oblasti riadenia firmy a ovplyvňovania jej výsledkov. Maximálny počet účastníkov je limitovaný počtom 7.  


Študijný materiál:
 
Účastníci seminára obdržia študijný materiál so zameraním na obsah seminára podporený softvérovými produktmi  z oblasti HR. .


Variabilný symbol: 251020161

 


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
     
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám