Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaZákladné predpoklady pre úspešné zavedenie
odrazkaa fungovanie controllingu vo firme

Termín: na dotaz

 

Lektor: s dlhoročnými skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Základom uceleného cyklu controllingového vzdelania je seminár, na ktorom sa zoznámite so základnými predpokladmi pre úspešné zavedenie a fungovanie controllingu vo firme. Získate tak komplexný prehľad o úlohách, ktoré by mal controlling vo Vašej spoločnosti plniť. Na tomto seminári si vytvoríte nielen ucelený obraz o tom, akú podobu môže mať systém controllingu vo vašom podniku, ale na mnohých príkladoch sa dozviete, ako postupovať pri jeho zavádzaní či zdokonaľovaní.

 


Cieľová skupina:
Prednáška je v prvom rade určená ľuďom, ktorí sú zodpovední za zostavovanie a kontrolu finančných správ a výkazov, finančným riaditeľom, účtovníkom, kontrolórom a audítorom.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Základné predpoklady pre úspešné zavedenie a fungovanie  controllingu vo firme:  


 • Čo je to controlling – definície základnej terminológie controllingu

 • manažérske účtovníctvo, rozdiely a vzájomné prepojenie s podnikovým controllingom

 • vzťah medzi finančným a manažérskym účtovníctvom

 • miesto a úloha controllingu v podnikovom riadení

 • ciele controllingu

 • začlenenie oddelenia controllingu do organizačnej štruktúry podniku

 • členenie controllingu z  časového, obsahového a nákladového  hľadiska.
 


odrazka Informačné zdroje, ich analýzy a použitie pre potreby controllingu:  


 • Účtovný informačný systém

 • nákladový a kalkulačný systém

 • výkazníctvo (systém vykazovania hospodárskych výsledkov, stavu a pohybu majetku spoločnosti).
 


odrazka Operatívny controlling a jeho úloha v riadení podniku:  


 • Cieľ operatívneho  controllingu

 • krátkodobé plánovanie – rozpočtovanie hospodárskych výsledkov podniku

 • vykazovanie skutočne dosiahnutého stavu voči plánu

 • analýza odchýliek

 • využitie analýzy pre účely krátkodobého rozhodovania: Systém sledovania výsledkov podniku; definovanie štruktúry vnútrofiremných výkazov pre potreby operatívneho rozhodovania manažmentu; finančné výkazy ako východisko pre sledovanie hospodárskeho výsledku a činnosti firmy (Výkaz ziskov a strát, Súvaha), kooperácia oddelenia controllingu a finančnej účtarne pri definovaní analytických účtov a metodiky pre potreby výkazníctva; zostavenie výkazu ziskov a strát odzrkadľujúceho požiadavky a potreby operatívneho rozhodovania; vypracovanie prevodového mostíka medzi finančným účtovníctvom a výkazmi požadovanými oddelením controllingu; analýza výkazu ziskov a strát z hľadiska krycích príspevkov; analýza štruktúry tržieb; analýza nákladov na obstaranie tovaru.

 • praktická ukážka reportingu spoločnosti.
 


odrazka Systém plánov a rozpočtov z pohľadu controllingu spoločnosti     


 • Základné ciele plánov a rozpočtov pri riadení podniku ako celku a jeho jednotlivých vnútorných štruktúr

 • základné princípy využitia a spracovania hlavného podnikového rozpočtu

 • časové dimenzie systému plánov a rozpočtov

 • postup pri zostavovaní plánu a rozpočtu

 • transformácia plánov a rozpočtov z hierarchicky vyššej úrovne na nižšiu

 • formy plánov a rozpočtov

 • kontrola plnenia plánov a rozpočtov z pohľadu oddelenia controllingu a analýza odchýliek

 • praktická ukážka zostavenia plánu zisku od jednotlivých nákladových stredísk po celopodnikový plán

 • využitie nástrojov multidimenzionálnej databázy pri zostavovaní plánov, rozpočtov a reportingu spoločnosti.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám