Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaEkonomické minimum pre manažérov v praxi

Termín: 14.12.2023 alebo 26.1.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomické informácie v praxi; Orientácia v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – vysvetlenie vzájomných vzťahov; Oboznámenie sa s postupmi hodnotenia medziročného vývoja vybraných bilančných položiek (bilančná štruktúra) a vývoja nákladových a výnosových položiek. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkou odbornou praxou, ktorých náplňou práce je vyhodnocovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie návrhov úverových obchodov a správa poskytnutých úverov.

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť používať výkazy podniky a porozumie ekonomike firmy a jej finančnému riadeniu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Základné informácie o  ekonomike firmy, vrátane interpretácie finančných ukazovateľov, ktorých vývoj je rozhodujúci pre riadenie firmy. Ukazovatele charakterizujúce bonitu firmy vo vzťahu k obchodným partnerom, vrátane komerčných bánk.

 • Praktická prípadová štúdia - analýza Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkazu Cash-flow ako východiska pre rozhodovanie o efektívnosti predkladaného podnikateľského zámeru a rizikovosti súvisiaceho úverového obchodu.

  Zameranie seminára

 • Základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:
  • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow.
  • Interpretácia medziročného vývoja vybraných účtovných položiek.

 • Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:
  • Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich vplyv na vývoj pracovného kapitálu firmy.
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.

 • Finančná pozícia firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.
  • Ratingové hodnotenie podniku a jeho bonity.
  • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy
 


Prínos:
 

Účastníci nadobudnú dôležité ekonomické poznatky, ktoré budú môcť tvorivo používať na najrôznejších manažérskych pozíciách vo firme.


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 14122023 alebo 26012024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám