Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaVýkaz ziskov a strát - významný zdroj

odrazkainformácií o finančnej stabilite firmy

Termín: 22.10.2015; 12.11.2015

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s jedným z prístupov k analýze reprodukcie finančných tokov firmy, na základe vývoja vybraných ukazovateľov určiť silné a slabé stránky, ako aj potenciálne riziká finančnej a kapitálovej stability. Na základe metódy včasného varovania poznať reálnu ekonomickú pozíciu firmy z hľadiska určenia pravdepodobnosti a miery možnej finančnej krízy.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený pre manažment, pre firemných finančných analytikov, ktorých úlohou je monitorovať a vyhodnocovať zdravie finančných tokov firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich operatívne a strategické finančné riadenie.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Definovanie zisku ako základného faktora udržateľného rastu firmy, rozhodujúceho vnútorného zdroja jej finančnej stability, indikátora zdravia reprodukcie finančných tokov a jeho pozície pri určení reálnej úrovne bonity.

  Zameranie seminára

 • Základné princípy analyzovania výkazu ziskov a strát z hľadiska reálneho posúdenia výkonnosti firmy:
  • postavenie zisku v štruktúre ekonomických ukazovateľov.
  • parametre rentability zabezpečujúce udržateľný rast.

 • Výkaz ziskov a strát – súčasť komplexného posúdenia ekonomickej pozície firmy:
  • vzťah medzi výkazom ziskov a strát a bilančnou štruktúrou.
  • vzťah medzi výkazom ziskov a strát a výkazom cash-flow.
  • definovanie rizík vyplývajúcich z vývoja vzťahu medzi ukazovateľmi výkazu ziskov a strát a bilancie.

 • Vplyv bilančnej nerovnováhy na vývoj štruktúry nákladov a výnosov:
  • analýza výkazu ziskov a strát z hľadiska rizika zvýšenia finančnej závislosti.
  • analýza príčin vplyvu vývoja nákladov, výnosov a zisku na štruktúru likvidity.
  • analýza vzťahu medzi vývojom finančných tokov, nákladov, výnosov, likviditou a úverovým rizikom.
 • Diskusia
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 22102015; 12112015  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám