Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaUkazovatele výkonnosti, manažérsky
odrazka reporting a interpretácia výsledkov

Termín: 31.7.2024 alebo 27.9.2024 alebo 15.1.2025

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 14:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Účastníci sa oboznámia s najdôležitejšími kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti KPI (Key Performance Indicators).

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít.  Seminár je zameraný na tie vybrané ukazovatele a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov:
  • Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadĺženosti a ich interpretácia

 • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy:
  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy
  • Definovanie ukazovateľov efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
  • Stručná charakteristika vzťahov medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza)

 • Pracovný kapitál firmy:
  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o  schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash – flow
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz

 • Manažérsky reporting a KPI
  • Rôzne podoby manažérskej výsledovky, hodnotenie bonity firmy
  • Tvorba KPI a ich interpretácia
 


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol: 31072024; 27092024; 15012025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám