Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaUdržateľný rast a finančná stabilita firmy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi komplexného hodnotenia finančnej stability firmy a predpokladov jej ďalšieho vývoja. Získané praktické poznatky a analytické zručnosti je možné využiť pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej udržateľný rast a identifikáciu prípadných rizík vzniku finančných porúch.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom (podnikateľom) na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú hodnotením ekonomickej pozície firmy, posudzovaním úveruschopnosti  firmy,  obchodnou stratégiou, monitorovaním vývoja ekonomickej pozície firmy na princípoch včasného varovania.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:   • Charakteristika udržateľného rastu firmy:
  • Analýza parametrov, ktoré ovplyvňujú udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na jej likviditu a solventnosť
  • Definovanie ukazovateľov a informácie o efektívnom využití vlastných zdrojov
    • Altmanov model
    • Diskriminačná funkcia
    • DuPont analýza
  • Charakteristika „prevodových mostíkov“ medzi súvahou a výkazom ziskov a strát

 • Kapitálová a finančná stabilita firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú ekonomickú pozíciu firmy
  • Analýza vývoja reprodukcie prevádzkového cyklu firmy s dopadom na jej výslednú rentabilitu
  • Vybrané ukazovatele bilančnej štruktúry (bilančná rovnováha)
  • Analýza zameraná na hodnotenie základných faktorov ovplyvňujúcich likviditu, štruktúru obežných aktív  a časovú previazanosť aktív a pasív firmy s dopadom na jej výkonnosť a efektívnosťKritériá hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti

 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám