Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaTvorba finančných plánov a vyhodnocovanieodrazka ich úspešnosti v projektoch EU

Termín: podľa záujmu

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti tvorby finančného plánu, tvorby a hodnotenia podnikateľských projektov. Po jeho absolvovaní budú schopní posúdiť efektívnosť projektov, ich obsahovú aj formálnu stránku. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti posúdenia firmy, naplánovanie jej budúceho rozvoja a zvyšovania jej hodnoty.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, finanční manažéri, ekonómovia, controlléri, plánovači, strední manažment firiem, vedúci oddelení stratégie a strategického plánovania, ako aj všetci riadiaci pracovníci firiem. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov, počnúc priemyselnou sférou, útvarmi regionálneho rozvoja, nemocnicami, ako aj rôznymi typmi ďalších organizácií vrátane ministerstiev, rozvojových a iných typov agentúr.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Podstata a úloha plánovania v modernom manažmente, ciele firmy, riadenie podľa cieľov - Management by Objectives, podnikateľský  a finančný plán.
 • Finančné plánovanie, proces finančného plánovania, obsah a štruktúra finančného plánu.
 • Dlhodobé finančné plánovanie a krátkodobé finančné plánovanie.
 • Finančný plán a jeho charakteristika. Tvorba profesionálneho finančného plánu: plán tržieb, plán likvidity - cash flow, plán výdajov na tovar, materiál a energiu, služby, personál, úverový plán, plán investícií, odpisový plán.
 • Plán ziskov a strát a jeho tvorba. Plánovaná bilancia. Výkaz cash flow.
 • Finančná analýza ako projekcia budúceho vývoja. Prognóza vývoja hodnoty firmy.
 • Zdroje financovania a potreba kapitálu.
 • Obsah a forma projektov a metodika ich hodnotenia. Projektové riadenie.
 • Praktické príklady posúdenia úrovne projektu, naplánovanie budúceho vývoja a metodika jeho vyhodnotenia.
 • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Pracovné materiály s návodmi obdrží každý účastník tréningu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8. Spresní sa týždeň pred konaním kurzu, o čom budú prihlásení účastníci včas upovedomení.

 


   


Variabilný symbol: 0000  


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )  


Cena: 9.037,80 Sk vrátane 20% DPH ( 7.531,50 Sk bez DPH )  


Cena:  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám