+
 
 
  Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaRiadenie nákladov a ziskovosti firmy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 

Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia

 

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, manažérom, vedúcim stredísk a  ostatným osobám, ktoré sa podieľajú na plánovaní, organizovaní a kontrole činnosti firmy, najnovšie poznatky z oblasti controllingu a jeho využití v podnikovej praxi na báze reportingu. Predmetom seminára je oblasť finančného a nákladového controllingu a s tým súvisiacich problémov.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä TOP manažérom, finančným manažérom, ekonómom, vedúcim stredísk a controllerom. Je veľmi vhodný aj pre ostatných záujemcov z podnikovej a mimo podnikovej sféry na doplnenie poznatkov z oblasti finančného controllingu, môžu ho využiť  takmer všetci užívatelia účtovných informácií.

 


Obsah / program prednášky:  


  • úloha, funkcie a  postavenie controllingu v  podniku, organizácia controllingových činností

  • funkcia controllera, popis práce, funkčné oblasti, právomoc a zodpovednosť, spolupracujúce osoby

  • manažérske informačné systémy, väzby controllingu na účtovný a  odbytový systém podniku; význam dátových skladov pre controlling (Daten Warenhousing)

  • finančný controlling a  jeho úloha v riadení podniku; výpočet a  interpretácia ukazovateľov finančného controllingu; cyklus cash to cash a finančné riadenie firmy; riadenie pracovného kapitálu

  • nákladový controlling; jeho úloha v  riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a  variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a  NOPAT. EBITDA a jeho tvorba

  • metódy kalkulácií a  ich väzba na nákladový controlling, manažérke kalkulácie a manažérske výsledovky na úrovni stredísk a podniku

  • BEP podniku a  metodika tvorby a  kontroly plnenia plánu na základe CVP analýzy a bodu zvratu; výpočet životného cyklu podniku a stanovovanie cieľov v jednotlivých jeho fázach – zle postavené ciele = ohrozenie podniku do budúcnosti.

 


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Prínos:
Účastníci sa naučia používať controllingový aparát pre riadenie firmy a  riešenie rôznych problémov spojených s  touto problematikou počnúc pracovným kapitálom, interpretáciou controllingových reportov, až po sledovanie a  vyhodnocovanie hospodárnosti stredísk a kalkulácie.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám