Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaProjektové riadenie

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov so základmi Projektového riadenia zákaziek tak, aby boli schopní sami optimálne Odhadnúť základné parametre zákazky, tj. určiť optimálny rozpočet zákazky, optimálne termíny a optimálne využiť existujúce zdroje. Naučia sa, ako analyzovať a merať riziká pri Projektovom riadení zákaziek.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom firiem, investičným pracovníkom s technickým, či iným ekonomickým alebo neekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať dodatočnú kvalifikáciu v oblasti Projektového riadenia zákaziek a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti v tejto oblasti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Úvod:  


 • riadenie zmien

 • základná ideová myšlienka riadenia projektov

 • typické etapy projektu
 


odrazka Úvodná etapa projektu:  


 • plánovanie realizácie zákazky – štruktúra projektu, rozpis prác na projekte (RPP)

 • organizačné usporiadanie

 • etapy projektu

 • odhady času

 • zdrojov a nákladov a vzájomné závislosti

 • kritická cesta – sieťový diagram PERT

 • diagram prostriedkov a Ganttov diagram

 • plán kvality

 • príručka k projektu

 • využitie BSC pri plánovaní a realizácii projektu
 


odrazka Vedenie projektového tímu:  


 • riadenie zmeny a ľudský potenciál

 • štýly vedenia tímu

 • pravidlá pre úspešný priebeh porady

 • osobnosť vedúceho a jeho osobná príprava

 • zvládanie kríz

 • motivácia a stimulácia tímu

 • budovanie účtu dôvery vo vedomí svojich podriadených
 


odrazka Úspešný projektový manažérí:  


 • presadenie nového projektu vo firme

 • lobbing a mobbing

 • podpora projektu internou komunikáciou

 • riešenie problémov a konfliktov pri presadzovaní a realizácii projektu
 


odrazka Profesionálne využitie projektového controllingu:  


 • riadenie a kontrola

 • optimalizácia a štandardizácia pracovných postupov (sledovanie prác na projekte) – riadenie priebehu pomocou rozpisov a rozpočtov

 • vykazovanie stavu prác

 • štatistiky času

 • nákladov a kvality

 • správy o postupe prác

 • kontrolné dni

 • projektový denník

 • hodnotenie situácie

 • analýza dôsledkov

 • riešenie problémov

 • riadenie zmien projektu

 • kontrola ukončenia jednotlivých fáz

 • reporting – vyhodnocovanie

 • efektívne meranie výsledkov

 • manažment rizík

 • korekčné mechanizmy

 • mechanizmy včasného varovania

 • na čom väčšinou projekty stroskotajú
 


odrazka Využitie výpočtovej techniky pri práci na projekte a jej zmysel:  


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol:  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám