Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online : Modul A - dĺžka trvania 4 dni
odrazkaProfesionálny controller

Termíny: 12.8. - 14.8. - 19.8. - 21.8.2024

 

Lektori: špecialisti z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Online školenie Profesionálny controller je najkomplexnejšie vzdelávanie controllingu u nás. Školenie vychádza z 30 ročných praktických skúseností lektorov pri zavádzaní controllignu vo firmách. Cieľom online školenia je komplexné vzdelávanie pre záujemcov o controlling vo firme. Našim cieľom je, aby účastníci školenia po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi. Online školenie je možne absolvovať len z vybranými modulmi.

 


Cieľová skupina:
Školenie je určené finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Základné predpoklady pre zavedenie a fungovanie controllingu v firme – tvorba modelu controllingu v podniku.
 • Informačné zdroje pre controlling, ich analýzy a použitie.
 • Tvorba systému nákladového controllingu a nákladové analýzy.
 • Tvorba kalkulačného systému a postupy kalkulácie.
 • Finančná analýza a interpretácia výsledkov finančnej analýzy.
 • Finančné plánovanie a tvorba efektívneho finančného plánu.
 • Finančné zdravie podniku, tvorba a hodnotenie finančných cieľov podľa KPIs.
 • Predikcia výsledkov, rating a bonitné modely vo finančnom riadení.
 • Riadenie a projektovanie cash flow.
 • Rozpočtovníctvo a tvorba rozpočtu podniku.
 • Manažérska výsledovka, reporting a dashboardy v controllingu.
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:  


 • rozumieť podstate a potrebe zavedenia a fungovaniu controllingu vi firme.
 • vedieť používať informačné zdroje a využiť ich pri analýzach a vedieť ich implementovať do podniku.
 • pochopia tvorbu systému nákladového controllingu a nákladových analýz.
 • rozumieť tvorbe kalkulačného systému  a ako správne tvoriť kalkulácie.
 • rozumieť  finančným analýzam a vedieť ich interpretovať výsledky finančnej analýzy.
 • posúdiť finančné zdravie podniku a porozumieť tvorbe a hodnoteniu finančných cieľov podľa KPI.
 • vedieť vypracovať manažérsku výsledovku, porozumejú reportingu a dashboardom.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti z nákladového a finančného controllingu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby týchto systémov na báze KPI s prepojením na controlling a riadenie ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník školenia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní..

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 12082024  


Cena za modul A - 4 dni: 955,20,-Eur s DPH ( 796,- Eur bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám