Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online : Modul E - dĺžka trvania 1 deň
odrazkaProfesionálny controller a marketingové
odrazkaanalýzy

Termíny: 25.7.2024

 

Lektori: špecialisti z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Online školenie Profesionálny controller je najkomplexnejšie vzdelávanie controllingu u nás. Školenie vychádza z 30 ročných praktických skúseností lektorov pri zavádzaní controllignu vo firmách. Cieľom online školenia je komplexné vzdelávanie pre záujemcov o controlling vo firme. Našim cieľom je, aby účastníci školenia po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi. Online školenie je možne absolvovať len z vybranými modulmi.

 


Cieľová skupina:
Školenie je určené finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Systém marketingového controllingu, nástroje a procesy vo firme.
 • Tvorba marketingovej koncepcie z pohľadu controllingu.
 • Marketingový plán a jeho štruktúra.
 • Východisková situácia - analýza súčasného stavu (analýza súčasného stavu podniku, trhu, finančná a ekonomická analýza, analýza vývoja tržieb, podiel na trhu, kritické faktory úspešnosti, metóda BCG a GE, výskum a výber cieľových trhov, ABC – analýzy, SWOT, hodnotenie príležitostí, ohrození a obchodu, hodnotenie rizík a bilančná analýza.
 • Stanovovanie cieľov v marketingovom marketingovom controllingu.
 • Navrhovanie stratégií, Cena a cenová politika. Postup stanovenia ceny. Stanovenie cieľa cenovej politiky. Určovanie dopytu. Určovanie nákladov.
 • Organizovanie, uskutočňovanie a kontrolovanie. Rozpočtovanie marketingových činnosti. Organizácia podniku.
 • Marketingový informačný systém ako súčasť controllingového systému.
 • Tvorba stratégie marketingovej komunikácie
 • Zhodnotenie a kontrola marketingového plánu ako nástroja pre marketingový controlling.
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:  


 • rozumieť stanovaniu cieľov v marketingovom controllingu.
 • porozumejú marketingovému plánu a jeho štruktúre.
 • vedieť pripraviť analýzu stavu podniku, trhu cez metódy ABC –analýzy, SWOT, hodnotenie rizík.
 • vedieť navrhovať marketingové stratégie.
 • vedieť organizovanie, uskutočňovanie a kontrolovanie, rozpočtovanie marketingových činností v podniku
 • vedieť zhodnotiť marketingový plán.
 


Prínos:
iÚčastníci si rozšíria vedomosti  controllingu a marketingových analýzach. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti , marketingu.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník školenia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní..

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 25072024  


Cena za modul E - 1 deň: 240-Eur s DPH ( 200,- Eur bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám