Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaProcesná analýza a controlling

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je poskytnúť postupy a posilniť schopnosť zavádzať do praxe metódy vytvárania zákaznícky orientovaného  procesného modelu riadenia organizácie, hodnotenia efektívnosti procesov, v súlade s víziou zadefinovať systém hlavných, podporných a riadiacich procesov, identifikovať kľúčové procesy, vytvoriť systém merania výkonnosti procesov a určiť nositeľov procesov.

Kurz kladie dôraz na princípy a zásady systematického procesného riadenia, na základe ktorého sa procesy za pomoci zúčastnených definujú, implementujú a rozvíjajú. Pomocou metód na kalkuláciu procesných nákladov a metód procesného controlingu budete schopný efektívnejšie zostaviť procesy.

Metódy výučby:

Poznatky budú prezentované v teoretickej úrovni s následnou aplikáciou na praktických príkladoch v Exceli  s tým, že účastníci kurzu si budú môcť vyskúšať aplikovať dané poznatky na vlastnom príklade, vlastnej firme.

Účastníci získajú materiál, ktorý bude spracovaný v zmysle obsahu kurzu. Súčasťou bude elektronická verzia a praktický príklad.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený najmä manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Definovanie procesov a procesného riadenia. Procesný controlling.
 • Znázornenie procesov, hodnoty a ukazovatele procesov.
 • Zavedenie procesného riadenia do firmy, prínosy a negatíva.
 • Procesná mapa. Hlavné, podporné a riadiace procesy.
 • Organizácia procesov. Prepojenie procesov a kompetencií.
 • Procesná analýza.
 • Postup pri tvorbe ekonomicko – procesného modelu firmy, prepojenie s účtovníctvom a inými zdrojmi informácií.
 • Väzba procesného riadenia na BSC- interná perspektíva.
 • Nástroje vytvorenia procesného modelu riadenia.
 • Strom procesov, organizačná štruktúra.
 • Kompetencie a zodpovednosť za procesy.
 • Meranie a monitorovanie procesov, KPI procesov.
 • Praktická ukážka procesného riadenia, tvorba procesnej mapy firmy a výber kľúčových indikátorov procesov.
 • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Pracovné materiály s návodmi obdrží každý účastník tréningu.
 • CD s aplikačnými porgramami k problematike.


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8. Spresní sa týždeň pred konaním kurzu, o čom budú prihlásení účastníci včas upovedomení.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám