Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPrincípy úspešného riadenia ekonomickej

odrazkastability firmy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s prístupmi komplexného hodnotenia finančnej stability firmy a predpokladov jej ďalšieho  vývoja. Získané praktické poznatky a analytické zručnosti je možné využiť pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, identifikáciu možných rizík vzniku finančných porúch a uplatnenie prístupov pri rozhodovaniach zabezpečujúcich ich minimalizáciu.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený pracovníkom komerčných bánk, ktorí sa zaoberajú hodnotením ekonomickej pozície podnikateľského subjektu, posudzovaním jeho úveruschopnosti, stanovením rizika úverového obchodu a aktualizáciou tohto rizika na základe monitorovania vývoja ekonomickej pozície subjektu na princípe včasného varovaniai.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Definovanie ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o zdraví podnikových finančných tokov; Vnútorný potenciál ekonomického rastu firmy; Ukazovatele umožňujúce špecifikovať na princípe včasného varovania riziká možných porúch v reprodukcii prevádzkového cyklu firmy a reprodukcii jej vlastného kapitálu.

  Zameranie seminára

 • Kapitálová a finančná stabilita firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú ekonomickú pozíciu podnikateľského subjektu.
  • Analýza vývoja reprodukcie prevádzkového cyklu firmy s dopadom na jej výslednú rentabilitu
  • Vybrané ukazovatele bilančnej štruktúry (bilančná rovnováha.

 • Finančné toky firmy:
  • Analýza zameraná na hodnotenie základných faktorov ovplyvňujúcich likviditu, štruktúru obežných aktív  a časovú previazanosť aktív a pasív firmy s dopadom na jej výkonnosť a efektívnosť.

 • Charakteristika udržateľného rastu firmy:
  • Analýza parametrov, ktoré ovplyvňujú udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na jej likviditu a solventnosť.
  • Definovanie ukazovateľov a informácie o efektívnom využití vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia,  DuPont analýza).
  • Stručná charakteristika „prevodových mostíkov“ medzi súvahou a výkazom ziskov a strát.
 • Pracovný kapitál firmy:
  • Analýza ukazovateľov o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow.
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy.
 • Finančná pozícia firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám