Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPrincípy efektívnej komunikácie medzi podni-

odrazkakateľským subjektom a komerčnou bankou

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Na základe praktických skúseností oboznámiť účastníkov s prístupmi pri rozhodovaní o miere a štruktúre finančnej závislosti firmy, pri optimalizácii úverovej zaťaženosti v štruktúre finančných tokov firmy a pri projektovaní ekonomicky udržateľných úverových podmienok s cieľom minimalizovať poruchy finančných tokov vrátane úverových. Získať poznatky pre komunikáciu s bankou pri uzatváraní úverového obchodu.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený pre manažment firiem, ako aj pracovníkov, ktorí vypracovávajú podnikateľské zámery a sú zodpovední za optimálnu schému ich finančného zabezpečenia, vrátane posúdenia efektívnosti uzatváraného úverového obchodu z pohľadu firmy ako úverového dlžníka a pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú procesu finančného plánovania.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Definovať,  na základe praktických skúseností, parametre ekonomickej stability firmy, ktoré všeobecne posudzujú komerčné banky pri určovaní jej finančného zdravia a rizikovosti úverového obchodu. Základné východiská optimalizácie úverových podmienok.

  Zameranie seminára

 • Úverové podmienky - významný faktor ovplyvňujúci mieru finančnej stability firmy:
  • ukazovatele charakterizujúce postavenie úveru vo finančných tokoch firmy z hľadiska ich zdravia.
  • miera využitia úveru ako zdroja rastu pracovného kapitálu a kapitálovej stability firmy.
  • hraničné hodnoty ekonomicky akceptovateľných úverových podmienok z hľadiska udržateľnosti miery finančnej závislosti firmy.

 • Príprava podnikateľského zámeru z hľadiska jeho akceptovateľnosti komerčnou bankou:
  • všeobecne uplatňované kvalitatívne ukazovatele.
  • základné prístupy bánk k výberu a hodnoteniu kvantitatívnych ukazovateľov.
  • najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri vypracovaní finančnej časti predkladaného podnikateľského zámeru najmä z hľadiska predpokladaného vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov.

 • Ukazovatele miery súladu medzi úverovými podmienkami a reálnou reprodukciou prevádzkového cyklu firmy:
  • faktory znižujúce bonitu a úveruschopnosť firmy – vplyv úverových podmienok na mieru schopnosti splácať úver.
  • postupy pri požiadavke zmeny úverových podmienok vyplývajúcich z vývoja reálnej ekonomickej pozície firmy.
 • Diskusia
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám