Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPosúdenie úrovne bonity firmy s cieľom

odrazkaminimalizácie jej kreditného rizika

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s prístupmi komplexného hodnotenia finančnej stability firmy, predpokladov jej ekonomicky udržateľného rastu a poznania faktorov zvyšujúcich mieru finančnej závislosti.  Získané praktické poznatky a analytické zručnosti je možné využiť pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, identifikáciu možných rizík vzniku finančných porúch a uplatnenie prístupov pri rozhodovaniach zabezpečujúcich ich minimalizáciu. Seminár je zameraný na definovanie základných faktorov ovplyvňujúcich riziko úverového obchodu vo vzťahu podnikateľský subjekt 1 komerčná banka.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený pracovníkom komerčných bánk, ktorí sa zaoberajú hodnotením ekonomickej pozície podnikateľského subjektu, posudzovaním jeho bonity a pracovníkom, ktorí sa zaoberajú správou úverového portfólia a monitorovaním jeho rizikovosti vo vzťahu k jeho vplyvu na bilančnú štruktúru banky, ako aj pracovníkom zodpovedným za metodiku posúdenia zdravia úverového obchodu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Metodológia možného prístupu k posúdeniu rizikovosti úverového obchodu; Definovanie ukazovateľov a ekonomických vzťahov, ktoré majú významnú mieru korelácie s kreditným rizikom; Model štruktúry ukazovateľov poskytujúcich informáciu o potenciálnych rizikách finančných porúch; Riziká poklesu bonity a úveruschopnosti úverového dlžníka a možnosti ich eliminovania.

  Zameranie seminára

 • Charakteristika ekonomickej pozície podnikateľského subjektu:
  • Princípy posúdenia bilančnej štruktúry klienta a jej optimalizácie z hľadiska udržateľného rastu.
  • Prevádzková a finančná leverage.
  • Reprodukcia prevádzkového cyklu, rentabilita aktív a rentabilita tržieb.

 • Vývoj pracovného kapitálu podnikovej sféry:
  • Štruktúra pracovného kapitálu podnikateľského subjektu.
  • Pozícia ukazovateľov na báze pracovného kapitálu a rentability – Altmanova formula a Diskriminačná funkcia.

 • Charakteristika etáp finančnej krízy podnikateľského subjektu:
  • Monitoring vývoja vybraných ukazovateľov.
  • Dekompozícia výnosov, zisku a cash-flow.
  • Posúdenie ekonomickej pozície podnikateľského subjektu a reálna minimalizácia kreditného rizika.
  • Model štruktúry ukazovateľov poskytujúcich informáciu o potenciálnych rizikách finančných porúch 1 fázy finančnej krízy a ich identifikácia: rastová kríza, zvyšovanie podielu obežných aktív, chyba vo finančnej politike, straty znižujúce vlastný kapitál.
 • Pracovný kapitál firmy:
  • Analýza ukazovateľov o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow.
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy.
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám