Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPodnikové plánovanie a controlling investícií

Termín: 30.6.2021

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Pomocou podnikových plánov dokážeme popisovať budúcnosť. Plány pre manažérov predstavujú cestovný poriadok na ceste k ich cieľom. Bohužiaľ v mnohých podnikoch je plánovanie ešte stále chápané ako nutný rituál, ktorého výsledky sú v nepomere k úsiliu, ktoré celý ročný plánovací cyklus stojí.

Doba sa dynamicky mení a plánovanie z doby strnulého priemyselného veku je dnes už prežité. Práve controller by mal byť tým, kto iniciuje zmenu v doterajšom uvažovaní a podporuje využívanie flexibilných plánovacích pomôcok.

Reporting a plánovanie spolu úzko súvisia. Iba porovnávaním skutočnosti s našimi cieľmi a predstavami sa dá zistiť, či sme na správnej ceste. Obsah reportingu rovnako ako obsah plánov by mal byť zameraný na významné veličiny a kľúčové ukazovatele. Pozornosť manažérov by sa nemala trieštiť na nevýznamných detailoch.

Zdroje podniku slúžiace na jeho reprodukciu a rozvoj sú obmedzené, preto je treba s nimi nakladať hospodárne. Controlling má tiež svoje úlohy pri rozhodovaní o viazaní a uvoľňovaní týchto zdrojov. Ide väčšinou o dlhodobé strategické rozhodnutia s rizikom, ktoré významne ovplyvní budúcu finančnú stabilitu či ziskovú výkonnosť podniku.

Kurz Vás pripraví na úlohy controllingu pri rozhodovaní o investíciách. Zo základných úloh a cieľov operatívneho a strategického controllingu investícií budú odvodené kvantitatívne a kvalitatívne nástroje investičného plánovania a podrobne prebrané problémy pri selekcii informácií, ktoré sú významné pri rozhodovaní. Spoznáte aj väzbu investičného plánovania na dlhodobé finančné plánovanie a rozvojové plány podniku.

Pozornosť bude venovaná aj celkovému začleneniu investičného plánovania do systému riadenia podniku, definícii kompetencií a zodpovedností pri investičnom rozhodovaní i riešení tradičných funkčných konfliktov vo vnútri podniku.

 


Cieľ vzdelávania:
Kurz Vás pripraví na úlohy controllingu pri rozhodovaní o investíciách. Zo základných úloh a cieľov operatívneho a strategického controllingu investícií budú odvodené kvantitatívne a kvalitatívne nástroje investičného plánovania a podrobne prebrané problémy pri selekcii informácií, ktoré sú významné pri rozhodovaní. Spoznáte aj väzbu investičného plánovania na dlhodobé finančné plánovanie a rozvojové plány podniku.
Zdroje podniku slúžiace na jeho reprodukciu a rozvoj sú obmedzené, preto je treba s nimi nakladať hospodárne. Controlling má tiež svoje úlohy pri rozhodovaní o viazaní a uvoľňovaní týchto zdrojov. Ide väčšinou o dlhodobé strategické rozhodnutia s rizikom, ktoré významne ovplyvní budúcu finančnú stabilitu či ziskovú výkonnosť podniku.
Pozornosť bude venovaná aj celkovému začleneniu investičného plánovania do systému riadenia podniku, definícii kompetencií a zodpovedností pri investičnom rozhodovaní i riešení tradičných funkčných konfliktov vo vnútri podniku.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre controllerov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, expertov, ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti controllingu.

 


Obsah / program prednášky - Ukazovatele výkonnosti:  


 • Rozdelenie úloh a zodpovednosti pri plánovaní: controller verzus manažér

 • horizontálna verzus časová koordinácia strategických a operatívnych plánov, rozpočtovanie a nadväznosť na finančné riadenie

 • dynamický model integrujúci plánovanie dát a analýzu odchýliek - prepočty očakávania, reporting

 • Balanced Scorecard ako vyvážený systém ukazovateľov a jeho začlenenie do systému plánovania a reportingu

 • vyladenie plánovacieho procesu: aktualizácia stratégie, Balanced Scorecard, Business Planning, projektové plánovanie, strednodobé plánovanie, rozpočtovanie, výsledkové a finančné plánovanie

 • prístupy na sflexibilnenie podnikových plánov - kĺzavé plánovanie, plánovanie zdrojov na základe predajných čísel a pod.

 • systém správ a kľúčových ukazovateľov k bežnému riadeniu podniku, zameraný na manažérov

 • modelovanie a koordinácia podnikového plánovania - úloha controllera.


 • základy rozhodovania o investíciách a financovaní podniku: investície alebo náklad?

 • nástroje investičného a finančného controllingu, metódy hodnotenia investičných príležitostí, Target Investment, väzba na cash flow, make or buy výpočty

 • plánovanie investícií, statické a dynamické metódy hodnotenia investícií, zohľadnenie daní, úroku a inflácie, analýza rizika a citlivosti

 • praktický príklad: klasifikácia a priorizácia investičných zámerov, investičné smernice

 • plánovanie investícií v nadväznosti na dlhodobý finančný plán podniku a operatívne rozpočty zodpovedných oblastí

 • špecifické druhy investícií: marketingové investície a finančné investície, investície do vývoja a do IT

 • nástroje projektového controllingu

 • strategické hodnotenie investícií pomocou konceptu Shareholder Value, praktická aplikácia ukazovateľov WACC, NOPAT, ROCE, EVA.


 • Druhy investícií – investičné rozhodovanie

 • budúca hodnota súčasných peňazí /súčasných peňažných tokov/
 • súčasná hodnota budúcich peňazí / budúcich peňažných tokov/

 • diskontná sadzba, diskontný faktor, diskontný koeficient

 • index rentability

 • vnútorná návratnosť investície

 • anuita, perpetuita

 • výpočet čistej súčasnej hodnoty podniku

 • vzťah čistej súčasnej hodnoty a vnútorného výnosového percenta.
 


Obsah / program prednášky - Balanced Scorecard:  


 • Štruktúra manažérskeho reportingu na podporu rozhodovania - faktory úspešnosti.

 • Definícia hodnototvorných (kľúčových) procesov - finančný strom hodnôt, strategické a procesné mapy na príklade podniku.

 • Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.

 • Ukazovatele ekonomickej výkonnosti na podporu dlhodobého riadenia hodnoty podniku.

 • Capital Asset Pricing Model (CAPM) - riziko, štruktúra a náklady kapitálu (WACC), daňový štít.

 • Ako a kedy použiť Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Economic Value Added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA), Return on Capital Employed (ROCE)
  a pod.

 • Možné problémy pri praktickej aplikácii ukazovateľov.

 • Interné vs. externé výsledovky a moderné kľúčovanie nákladov na zvýšenie motivácie útvarov.

 • Prínosy "Inteligentného reportingu" a nového MIS.

 • Štruktúra MIS a personifikované reporty – príklady.

 • Implementácia MIS - pros x cons z praxe.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Vytvoríte flexibilný systém na riadenie Vašich obchodných príležitostí i celého podniku.
 2. zmeníte tým chápanie plánovania: od obťažujúcej činnosti k nástroju umožňujúcemu aktívne ovplyvňovať budúcnosť zodpovedných oblastí
 3. niekoľko málo vybraných veličín podáva manažmentu na rôznych úrovniach úplný obraz o situácii v podniku a v jeho čiastkových oblastiach
 4. zladíte nové investičné zámery so stratégiou podniku
 5. fundovane a systematicky posúdite investície z hľadiska účelu, kvantitatívneho aj kvalitatívneho prínosu a možných rizík
 6. budete schopní priebežne riadiť a následne vyhodnotiť všetky investičné projekty.
 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 30062021  


Cena: Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám