Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPodnikatežský plán a hodnotenie ekonomickej
odrazkaefektívnosti a finančnej stability projektu

Termín: 16.7.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Ciež vzdelávania:
Ciežom seminára je oboznámi účastníkov s prístupmi prípravy podnikatežského plánu v číselnej a textovej forme pre potreby komerčných bánk a obchodných partnerov (získanie úveru, získanie kapitálovej účasti, získanie dotácií alebo vytvorenie imidžu u zákazníkov), a to s prihliadnutím na finančnú stabilitu firmy a ekonomickú efektívnos projektu.

 


Ciežová skupina:
Seminár je určený malým a stredným podnikatežom, finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú spracovaním podnikatežských plánov nevyhnutných pri komunikácii so svojimi obchodnými partnermi a komerčnými bankami s ciežom získa úver na financovanie podnikatežských zámerov.

Seminár je možné organizova aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnú podža požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:   • Podnikatežský plán:
  • Druhy podnikatežských plánov a systémový model podnikatežského plánu
  • Úlohy podnikatežského plánu
  • Obsahová štruktúra podnikatežského plánu  (číselné a textové spracovanie)
  • SWOT analýza firmy a projektu
  • Najčastejšie chyby podnikatežského plánu

 • Finančná analýza a hodnotenie projektu:
  • Kritériá hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • Zdroje financovania projektu
  • Peňažné toky projektu

 • Riadenie rizika projektu:
  • Analýza citlivosti
  • Bod zvratu
 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 16072024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám