Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaPlánovanie a riadenie investícií

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Vedúci pracovníci a manažéri mnohých firiem disponujú v súčasnosti odborným technickým vzdelaním na veľmi vysokej úrovni, ale nie vždy pociťujú istotu v oblasti manažérskych zručnosti, financií a investičného riadenia. Kurz Plánovanie a riadenie investícii (alebo Investičný Controlling) Vám umožní v krátkej dobe načerpať a významne prehĺbiť vedomosti o hlavných nástrojoch investičného riadenia v podniku.

 


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov so základmi investičného riadenia firmy tak, aby boli schopní sami optimálne vytvoriť investičný plán, vypočítať efektívnu návratnosť investícii, alebo pomocou statických a dynamických prepočtov zistiť optimálne investície v nasledovnom období. Naučia sa, ako analyzovať a merať riziká pri investovaní.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom firiem, investičným pracovníkom s technickým, či iným ekonomickým alebo neekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať dodatočnú kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia investícií a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti v tejto oblasti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Úvod – súčasné svetové trendy v rozvoji firmy; dynamika svetového vývoja a investície.

  • Finančná a investičná matematika; Úroková miera; Jednoduché a zložené úrokovanie; Diskontná sadzba; Finančná renta a rentový počet; Umorovací počet; Anuitné a splátkové umorovanie; Kritériá investičného rozhodovania.

  • Controlling investícií; Tok finančných prostriedkov vo firme; Základné účtovné výkazy; Účtovanie o investíciách; Oceňovanie investícií a ich odpisovanie; finančné analýzy a investície.

  • Postupy pri investičných prepočtoch; Statické metódy výpočtu – porovnávanie nákladov, zisku a rentability, výpočty doby úhrady; Počítanie príkladov.

  • Dynamické metódy výpočtu – Metóda čistej súčasnej hodnoty; Metóda vnútornej úrokovej miery; Metóda anuít; Počítanie príkladov

  • Riadenie rizika – Riziko úrokovej sadzby; Menové riziko; Zabezpečovanie – Hedging; rentabilita rizika investovania.
    Vypracovanie podnikateľského zámeru investície – praktický príklad.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Organizačné:
Kurz je plánovaný ako jednodňové školenie s praktickými tréningami zameranými na rozvoj špeciálnych manažérskych zručností v oblasti investovania. Môže byť organizovaný ako otvorený kurz, alebo uzatvorený kurz v konkrétnej firme, pričom sa téma viac prispôsobí skutočnej potrebe firmy.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám