Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaOptimalizácia procesov s dôrazom na posudzo-
odrazkavanie efektívnosti riadenia ekonomiky firmy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a  vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pracovníkom nefinančných korporácií, ktorí sa zaoberajú analýzami procesov – koordináciou činností jednotlivých útvarov, ktoré v maximálnej miere spĺňajú požiadavky efektívneho riadenia firmy, ale aj finančným analytikom a  nefinančným manažérom, ktorí sa zaoberajú strategickým finančným riadením.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Obsah / program prednášky:   • Východiská efektívneho procesného riadenia:
  • Úlohy, ciele a prínosy efektívneho manažmentu procesov
  • Priame a nepriame prínosy efektívneho procesného riadenia

 • Modelovanie procesov:
  • Fázy modelovania procesov
  • Optimalizácia procesov a prístupy k meraniu ich výkonnosti
  • Organizačná štruktúra a princípy jej projektovania

 • Efektívne riadenie ekonomiky firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú ekonomickú pozíciu firmy
  • Analýza vývoja reprodukcie prevádzkového cyklu firmy s dopadom na jej výslednú rentabilitu
  • Analýza zameraná na hodnotenie základných faktorov ovplyvňujúcich likviditu, štruktúru obežných aktív  a časovú previazanosť aktív a pasív firmy s dopadom na jej výkonnosť a efektívnosť

 • Efektívne strategické riadenie firmyBalanced Scorecard (BSC):
  • Charakteristika a využitie BSC
  • Tvorba vlastného BSC
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám