Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaOdvetvová analýza-princípy riadenia prevádz-

odrazkakového cyklu firmy pre zab. jej finančnej stab.

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s jedným z prístupov k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy podnikajúcej v danom odvetví. Na základe silných a slabých stránok odvetvia definovať východiská pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy a jej postavenia v porovnaní s odvetvovými ukazovateľmi výkonnosti. Získať zručnosti pri identifikácii špecifických odvetvových rizík zhoršenia finančnej stability na princípe včasného varovania.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený pre pracovníkov firiem podnikajúcich v danom odvetví na rôznych riadiacich pozíciách, ktorí sa zaoberajú finančnou stratégiou firmy, finančným plánovaním a monitorovaním vývoja faktorov ovplyvňujúcich finančnú stabilitu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Základné prístupy k hodnoteniu miery finančnej stability podnikovej sféry, definovanie ukazovateľov charakterizujúcich vývoj v jednotlivých odvetviach a ich dopad na odvetvové úverové riziko.

  Zameranie seminára

 • Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov a ich vývoja:
  • ukazovatele charakterizujúce  bilančnú štruktúru odvetvia a jej vplyv na odvetvovú finančnú stabilitu.
  • ukazovatele určujúce mieru zdravia reprodukcie odvetvových finančných tokov.
  • vývoj ukazovateľov odvetvovej finančnej a kapitálovej stability.

 • Vývoj parametrov odvetvového udržateľného rastu:
  • vplyv vývoja odvetvového udržateľného rastu na jeho finančnú závislosť.
  • vzťah medzi vývojom udržateľného rastu a a reprodukciou prevádzkového cyklu - odvetvové špecifiká.

 • Vývoj odvetvového pracovného kapitálu:
  • štruktúra pracovného kapitálu a jej vplyv na mieru finančného rizika.
  • vplyv vývoja pracovného kapitálu na odvetvovú kapitálovú vybavenosť.

 • Vplyv vývoja finančnej a kapitálovej stability na odvetvové úverové riziko:
  • postavenie úverov v odvetvových finančných tokoch
  • rozhodujúce faktory ovplyvňujúce odvetvovú mieru návratnosti úverov
 • Diskusia
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám