Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNákladový controlling a rozpočty

Termín: 5.8.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je zameraný na praktický výpočet a porozumenie rôznym druhom kalkulácií a kalkulačných hodnôt. Počas kurzu sa účastníci oboznámia s postupmi nákladového controllingu a kalkulačným členením nákladov a procesom tvorby rozpočtov pre potreby riadenia na základe fixných a variabilných nákladov..

 


Cieľová skupina:
Ekonómovia, podnikatelia, manažéri, controlléri, majitelia firiem a ostatní záujemcovia, ktorých sa týka problematika riadenia nákladov a tvorby rozpočtov vrátane vedúcich stredísk.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Vymedzenie pojmov nákladového controllingu a problematika nákladového manažmentu.
  • Produktívne a neproduktívne náklady, členenie nákladov.
  • Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy.
  • Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame náklady a réžie).
  • Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu.
  • Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov.
  • Optimalizácia nákladov. Procesné riadenie nákladov (ABC). Zero Based Budgeting (ZBB).
  • Hodnotová analýza v riadení nákladov.
  • Tvorba cien a kalkulácie UVN.
  • Tvorba cien na báze kalkulácie neúplných nákladov.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti nákladového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti cenotvorby a vyhodnocovania efektivity cien a postavenia produktov s použitím metód a nástrojov controllingu.
 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 5082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám