Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNákladový controlling a tvorba moder-
odrazkaných nákladových analýz, riadenie ziskovosti

Termín: 11.9.2024 alebo 28.11.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, manažérom, vedúcim stredísk a  ostatným osobám, ktoré sa podieľajú na plánovaní, organizovaní a kontrole činnosti firmy, najnovšie poznatky z oblasti controllingu a jeho využití v podnikovej praxi na báze reportingu. Predmetom seminára je oblasť  nákladového controllingu a s tým súvisiacich problémov.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä TOP manažérom, finančným manažérom, ekonómom, vedúcim stredísk a controllérom. Je veľmi vhodný aj pre ostatných záujemcov z podnikovej a mimo podnikovej sféry na doplnenie poznatkov z oblasti nákladového controllingu, môžu ho využiť  takmer všetci užívatelia účtovných informácií.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


  • úloha, funkcie a  postavenie controllingu v  podniku, organizácia controllingových činností
  • funkcia controlléra, popis práce, funkčné oblasti, právomoc a zodpovednosť, spolupracujúce osoby
  • manažérske informačné systémy, väzby controllingu na účtovný a  odbytový systém podniku; význam dátových skladov pre controlling (Daten Warenhousing)
  • nákladový controlling; jeho úloha v  riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a  variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a  NOPAT. EBITDA a jeho tvorba
  • metódy kalkulácií a  ich väzba na nákladový controlling, manažérke kalkulácie a manažérske výsledovky na úrovni stredísk a podniku
  • BEP podniku a  metodika tvorby a  kontroly plnenia plánu na základe CVP analýzy a bodu zvratu; výpočet životného cyklu podniku a stanovovanie cieľov v jednotlivých jeho fázach – zle postavené ciele = ohrozenie podniku do budúcnosti.
 


Študijný materiál:
 
  • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol: 11092024; 28112024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám