Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNákladový controlling

Termín:

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Tréning je zameraný na praktický výpočet a porozumenie rôznym druhom kalkulácií a kalkulačných hodnôt.

 


Cieľová skupina:
Ekonómovia, podnikatelia, manažéri.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Základná terminológia nákladového controllingu – význam nákladov v ekonomike firmy, vnútropodnikové účtovníctvo, implementácia, využívanie

 • členenie nákladov: druhové členenie – analýza jednotlivých položiek

 • kalkulačné členenie - kalkulačný vzorec, priame náklady, nepriame náklady, réžia a jej rozpúšťanie

 • výkonové členenie – fixné a variabilné náklady, príspevok na úhradu, marža, bod zvratu, prevodový stupeň

 • strediskové členenie – profit centrá, nákladové a ziskové strediská

 • procesné členenie nákladov - procesná kalkulácia, nástroj pre procesné riadenie nákladov – ABC

 • riadenie a optimalizácia nákladov vo firme – nákladová produktivita, optimalizácia nákladov pri tvorbe ceny, odhaľovanie neproduktívnych nákladov, časových a kapacitných rezerv vo firme

 • štíhly manažment a štíhla výroba: filozofia a zásady, nástroje

 • ďalšie nástroje riadenia nákladov: normovanie práce, analýza ABC a XYZ, analýza objemu zákazky, riadenie dodávok a skladových zásob, analýza úzkeho profilu.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. kde sa tvoria náklady a kto je za ne zodpovedný,
 2. vykonať nákladovú analýzu firmy,
 3. vykonať kalkulácie jednotlivých produktov a ich cien,
 4. určiť kedy sú produkty a firmy ziskové a kedy stratové,
 5. zistiť cenu jednotlivých procesov vo firme,
 6. ako využívať metódu bohatých pri riadení nákladov a firmy,
 7. ako ABC (Activity Based Costing) sprehľadňuje riadenie výnosov, nákladov a pracovného kapitálu a umožňuje ich optimalizáciu,
 8. používať rôzne nástroje na zníženie, alebo optimalizáciu nákladov firmy.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 252,- € vrátane 20% DPH ( 210,- € bez DPH )  


Cena:7.591,75 Sk vrátane 20% DPH ( 6.326,46 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám