Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaNákladové riadenie firmy

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Snáď žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť spustiť pozornosť z nákladovej stránky podnikania. Skoršie racionalizačné projekty sa zameriavali viac na krátkodobé znižovanie nákladov a negenerovali žiadny trvalejší úspech. Všetky racionálne zmýšľajúce podniky však potrebujú zabezpečiť svoju dlhotrvajúcu existenciu čo podporuje okrem operatívneho stále viac aj strategický pohľad na nákladové riadenie firmy.

Cieľová skupina:         

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Profil absolventa  

Účastníci na konci kurzu budú vedieť

 • Čo je to nákladové riadenie firmy pomocou najmodernejších nástrojov controllingu;
 • Ako optimalizovať náklady pomocou operatívnych a strategických nástrojov controllingu;
 • Čo je to Target Costing;
 • Ako znižovať náklady pomocou Hodnotovej analýzy, ABC, alebo BSC;
 • Viaceré ďalšie moderné a účinné nástroje znižovania nákladov;
 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Úvod:  


 • Podstata globálnych zmien a ich vzťah k ekonomike firmy. Turbulencia a chaos.
 


odrazka Nákladové riadenie firmy:  


 • Vymedzenie pojmov; Problematika nákladového manažmentu; Základy nákladového manažmentu; Produktívne a neproduktívne náklady;
 • Členenie nákladov; Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy a ich význam; Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame, nepriame náklady, réžie, výpočet HZS, tvorba interných a externých cenníkov; kalkulácia ceny za km jazdy autom, za človekohodinu, za strojovú hodinu; kalkulácia zákazky); metodika tvorby cien; Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu; prevádzková páka; a pod.); Strediskové členenie nákladov (motivácia a stimulácia); Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov;
 • Optimalizácia a znižovanie nákladov; Zero Base Budgeting (ZBB); Hodnotová analýza; Controlling logistiky; Procesné členenie nákladov (mapovanie procesov, cena procesu, využitie ABC metódy na riadenie nákladov a pracovného kapitálu vo firme); Využitie BSC pri znižovaní nákladov; Target Costing; Cost Benchmarking; Riadenie nákladov vo finančnej oblasti; Riadenie nákladov v oblasti majetku; Operatívne cesty znižovania existujúcich nákladov a racionalizácia práce; Strategické cesty významného znižovania nákladov vo firme;
 


odrazka Počet účastníkov v skupine:  


 • Optimálny počet pre skupinu je  10 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.
 


odrazka Formy a metódy:  


 • Prednáška s diskusiou, praktické a modelové cvičenia, testy, cvičenia, spätná väzba.
 


odrazka Ukončenie vzdelávacej aktivity:  


 • Všetci účastníci získajú po úspešnom absolvovaní certifikát potvrdzujúci účasť na seminári.
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám