Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   
  Online seminár :
odrazkaMyšlienkové mapy v controllingu

Termín: 9.4.2024

 

iČasový rozvrh:

i9:00 - 15:00 h    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti z oblasti tvorby a využívania myšlienkových máp pre potreby riadenia. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní pracovať s myšlienkovými mapy a využívať ich vo svojej práci ako efektívny systém manažérskeho rozhodovania na báze videnia všetkých podstatných vzťahov a súvislostí. Dokážu posúdiť efektívnosť svojej činnosti, resp. projektov, ktoré realizujú a budú vedieť vnímať organizáciu ako jeden celok vo vzájomných súvislostiach.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, manažéri na rôznych stupňoch riadenia, plánovači, pracovníci ekonomických a neekonomicky zameraných oddelení, controlléri, právnici, ako aj všetci ostatní  pracovníci, ktorý sa chcú viac dozvedieť o manažérskom rozhodovaní a efektívnom riadení vlastnej práce či podniku. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe stratégií, plánov, hospodárení organizácie a ostatným záujemcom z praxe, ktorých zaujíma táto problematika.

 


Tematické oblasti:  


  • Myšlienková mapa ako metóda manažérskeho rozhodovania,
  • možnosti použitia myšlienkových máp v oblasti controllingu,
  • nástroje podporujúce tvorbu myšlienkových máp – Edraw Mind Map,  MS Office a Excel a ďalšie,
  • tvorba myšlienkovej mapy pre oblasť podnikového controllingu,
  • myšlienkové mapy v oblasti finančného controllingu – tvorba a použitie v praxi,
  • tvorba myšlienkovej mapy v oblasti nákladového controllingu,
  • strategický controlling a mapa Balanced Scorecard,
  • transformácia finančnej mapy do podoby myšlienkovej mapy – príklad,
  • implementácia myšlienkových máp do systému procesného controllingu – ABC model,
  • príklady a ukážky myšlienkových máp
 


Prínos:
Účastníci sa naučia porozumieť podstate myšlienkových máp. Budú ich vedieť tvoriť a využívať vo svojej práci. Komplexnejšie budú vnímať deje prebiehajúce v podniku, či pri sledovaní a organizovaní vlastnej práce. Zdokonalia si vedomosti z oblasti manažérskeho rozhodovania a ich rozhodnutia budú efektívnejšie a kvalitnejšie.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 9042024  


Cena vrátene DPH: 240,- Eur ( 200,- Eur bez DPH)  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám