Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
  Online seminár :
   
odrazkaMyšlienková mapa ako jedna z metód mana-
odrazkažérskeho rohodovania a Balanced Scorecard

Termín:

 

iČasový rozvrh:

i9:00 - 13:30 h    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti z oblasti tvorby a využívania myšlienkových máp pre potreby riadenia. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní pracovať s myšlienkovými mapy a využívať ich vo svojej práci ako efektívny systém manažérskeho rozhodovania na báze videnia všetkých podstatných vzťahov a súvislostí. Dokážu posúdiť efektívnosť svojej činnosti, resp. projektov, ktoré realizujú a budú vedieť vnímať organizáciu ako jeden celok vo vzájomných súvislostiach.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, manažéri na rôznych stupňoch riadenia, plánovači, pracovníci ekonomických a neekonomicky zameraných oddelení, controlléri, právnici, ako aj všetci ostatní  pracovníci, ktorý sa chcú viac dozvedieť o manažérskom rozhodovaní a efektívnom riadení vlastnej práce či podniku. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe stratégií, plánov, hospodárení organizácie a ostatným záujemcom z praxe, ktorých zaujíma táto problematika.

 


Tematické oblasti:  


 • Myšlienková mapa ako jedna z metód manažérskeho rozhodovania
 • Princípy a postupy tvorby myšlienkovej mapy pre potreby riadenia alebo analyzovania problému
 • Možnosti použitia myšlienkových máp v oblasti projektovej činnosti a mechanizmus ich používania.
 • Tvorba myšlienkovej mapy pre potreby riadenia vlastnej práce, či organizácie
 • Nástroje podporujúce tvorbu myšlienkových máp - Edraw Mind Map,  FreeMind, Inspiration, iMindMap, nástroje balíka Office a Excel
 • Tvorba myšlienkovej mapy pre oblasť controllingu a možnosti jej použitia
 • Myšlienkové mapy v oblasti finančného riadenia - tvorba a použitie v praxi.
 • Tvorba myšlienkovej mapy v oblasti hospodárenia podniku.
 • Strategický controlling a mapa Balanced Scorecard.
 • Transformácia finančnej mapy do podoby myšlienkovej mapy - príklad.
 • Transformácia finančnej mapy do podoby myšlienkovej mapy - príklad.
 • Myšlienkové mapy v oblasti personálneho riadenia.
 • Implementácia myšlienkových máp do systému procesného controllingu - ABC model.
 • Príklady a ukážky myšlienkových máp a samostatná tvorba.
 


Ďalšie informácie:
Účastníci sa naučia porozumieť podstate myšlienkových máp. Budú ich vedieť tvoriť a využívať vo svojej práci. Komplexnejšie budú vnímať deje prebiehajúce v podniku, či pri sledovaní a organizovaní vlastnej práce. Zdokonalia si vedomosti z oblasti manažérskeho rozhodovania a ich rozhodnutia budú efektívnejšie a kvalitnejšie.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol:  


Cena vrátene DPH: 240,- Eur ( 200,- Eur bez DPH)  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám