Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  ONLINE ŠKOLENIE
odrazkaMetodika tvorby a využívanie Balanced
odrazkaScorecard - tvorba modelov a aplikácia

Termín: 17.5.2023 alebo 17.9.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:300 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti  ekonomiky firmy a jej efektívneho využívania pri riadení všetkých typov obchodných spoločností. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy.

Existujú tisícky ukazovateľov, ktoré možno využiť pri riadení výkonnosti podniku. Nie všetky však patria medzi kľúčové páky k tomu, aby sme trvalo zlepšovali hodnotu firmy a motivovali manažérov k lepším výsledkom. Ako definovať hodnototvorné kľúčové procesy? Aké ukazovatele zvoliť pre rast výkonnosti podniku, divízie či oddelenia? Ktoré ukazovatele použiť pri každodennom rozhodovaní, oceňovaní investičných projektov, meraní výkonov alebo dlhodobej motivácie manažérov?

Dôležité je vedieť zameniť množstvo dát na kvalitné informácie. Rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu. Vyvolať reakciu a podnietiť aktivitu. Podporiť tímovú spoluprácu! Je mnoho očakávaní, ktoré spájame s novým MIS. Ak má splniť svoj účel, musí mať správny obsah i formu. Aké chceme, aby manažéri našli informácie: scorecardy, tabuľky, rozpočty či funkčné správy? Je MIS reportovacím, analytickým, prezentačným alebo plánovacím softvérom? Má mať podobu excelu či podnikového intranetu? Kto ho obsahovo štruktúruje a  vytvára? Kto sa stará o jeho naplňovanie?

Aká je prax podnikov pri aplikácii rôznych ukazovateľov, implementácii a  každodennom využívaní MIS? Ako zaistiť zainteresovanosť pracovníkov na všetkých úrovniach podniku? Tieto a podobné otázky môžete prediskutovať na seminári s odborníkmi z praxe.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy.

 


Obsah / program prednášky - Balanced Scorecard:   • 4 perspektívy merania výkonnosti podniku,

 • finančná perspektíva a finančná mapa firmy,

 • mapa procesov, systém procesného riadenia,

 • prepojenie meradiel so stratégiou, implementácia BSC,

 • perspektíva učenia sa a rastu, systém hodnotenia výkonnosti pracovníkov a motivácia,

 • uvedenie BSC do života firmy a udržiavanie systému,

 • projektové riadenie,

 • praktické ukážky z fungovania systému BSC a skúsenosti získané z praxe.
 


Obsah / program prednášky - Ukazovatele výkonnosti:   • identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy,

 • Capital Asset Pricing Model (CAPM) - riziko, štruktúra a náklady kapitálu (WACC), daňový štít,

 • ukazovatele ekonomickej výkonnosti na podporu dlhodobého riadenia hodnoty podniku,

 • Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Economic Value Added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA), Return on Capital Employed (ROCE),

 • štruktúra MIS (manažérskeho infgormačného systému) a personifikované reporty,

 • Seminár je dokumentovaný príkladmi z praxe.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


Variabilný symbol: 17052024; 17092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám