Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

  Online seminár :
odrazkaInvestičný a finančný controlling a finančné
odrazkaplánovanie

Termín: 28.8.2024 alebo 13.9.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Investičný controlling sa stará o systematické investičné plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii. Pri plánovaní investícií je potrebné vidieť ich súvislosti s finančným plánovaním a zmenami vo výsledku firmy, ktoré plánovanie investícií ovplyvňuje.

 


Cieľová skupina:
Program je určený pre controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu. Odporúčaný je aj pre TOP manažérov, majiteľov, členov dozorných a správnych rád firiem a všetkých riadiacich pracovníkov, ktorí ovplyvňujú chod firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Investičný controlling:  


 • Investície - kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania.
 • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI).
 • Príklady - plánovania, kontrola a riadenie investícií a ich rentability.
 


odrazka Finančný controlling:  


 • Stanovenie finančných cieľov a riadenie finančnej politiky firmy
 • Zdroje údajov a ich spracovanie pre potreby finančného controllingu.
 • Interpretácia výsledkov finančných analýz a tvorba reportov.
 • Obsah a štruktúra finančného plánu ako nástroj riadenia firmy.
 • Tvorba finančných plánov pre potreby získavania zdrojov od externých inštitúcií.
 • Profesionálny finančný plán a metodika jeho zostavenia, finančná projekcia a prognóza výsledkov firmy.
 


odrazkaFinančné plánovanie  


 • Tvorba finančných plánov.
 • Tvorba investičných plánov.
 • Riadenie likvidity a finančných prostriedkov.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria svoje zručnosti a poznatky z oblasti investovania a tvorby investičných plánov a projektov v prepojení na finančné plánovanie a riadenie.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 28082024 ; 13092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám