Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaInvestičný controlling

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov so základmi investičného riadenia firmy tak, aby boli schopní sami optimálne vytvoriť investičný plán, vypočítať efektívnu návratnosť investícii, alebo pomocou statických a dynamických prepočtov zistiť optimálne investície v nasledovnom období. Naučia sa, ako analyzovať a merať riziká pri investovaní.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom firiem, investičným pracovníkom s technickým, či iným ekonomickým alebo neekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať dodatočnú kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia investícií a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti v tejto oblasti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Úvod:  


 • súčasné svetové trendy v rozvoji firmy; dynamika svetového vývoja a investície
 


odrazka Finančná a investičná matematika:  


 • úroková miera

 • jednoduché a zložené úrokovanie

 • diskontná sadzba

 • finančná renta a rentový počet

 • umorovací počet

 • anuitné a splátkové umorovanie

 • kritériá investičného rozhodovania
 


odrazka Controlling investícií:  


 • tok finančných prostriedkov vo firme

 • základné účtovné výkazy

 • účtovanie o investíciách

 • oceňovanie investícií a ich odpisovanie
 


odrazka Využitie finančných analýz pri investovaní:  


 • výpočet rentability investícií
 


odrazka Postupy pri investičných prepočtoch :  


 • statické metódy výpočtu – porovnávanie nákladov

 • zisku a rentability

 • výpočty doby úhrady

 • počítanie príkladov
 


odrazka Dynamické metódy výpočtu :  


 • metóda čistej súčasnej hodnoty

 • metóda vnútornej úrokovej miery

 • metóda anuít

 • počítanie príkladov
 


odrazka Riadenie rizika :  


 • riziko úrokovej sadzby

 • menové riziko

 • zabezpečovanie – Hedging

 • rentabilita rizika investovania
 


odrazka Finančné investovanie:  


 • investičné princípy

 • základy investičnej psychológie

 • základná investičná terminológia

 • riziko a jeho meranie - volatilita

 • investičné stratégie

 • rentabilita finančného investovania
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol: 00000  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám