Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaFinančný controlling a finančné riadenie
odrazkav Exceli

Termín: 22.7.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 9:00 - 15:00 h kurz  

i

     


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť informácie z účtovných výkazov spoločnosti pre potreby efektívneho riadenia finančných tokov. Zároveň tu bude objasnená problematika hĺbkovej analýzy firiem a dopad jej výsledkov na riadenie pohľadávok a záväzkov spoločnosti. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadenia likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík,

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti finančného riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariér.

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť cieľavedome využiť Excel vo svojej práci, načítavať a spracovávať efektívne zdroje dát, tvoriť dynamické tabuľky a controllingové systémy.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy.

 • Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.

 • Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia. .

 • Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.

 • Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy.
 • Kredibilita pohľadávok a záväzkov, ako zistiť jednoducho a spoľahlivo rating dodávateľsko-odberateľských firiem.

 • Hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast. Bonita Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.
 


Študijný materiál:
 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Ako controller zbavíte sa závislosti na programátoroch a základných IS.
 2. Minimalizujete rutinné práce ako vyhľadávanie potrebných dát a ich následné spracovanie.
 3. Môžete vybudovať efektívne controllingové systémy priamo s pracovníkmi controllingu.
 4. Zostane Vám čas na koncepčný rozvoj controllingu.
 


Variabilný symbol: 22072024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám