Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaFinančný controlling

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 9:00 - 9:30 prezentácia  

i

i9:30 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné informácie o výpočte finančných ukazovateľov a o finančnom riadení firmy na konkrétnych príkladoch.

 


Cieľová skupina:
Ekonómovia, podnikatelia, manažéri.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod – Základné ekonomické zákony trhovej ekonomiky; Schéma finančných tokov; Zákon o účtovníctve; Účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľov; Základné účtovné výkazy a ich interpretácia – Výsledovka, Bilancia a Cash flow. 
 • Controlling a jeho uplatnenie pri riadení firmy. Na čo je zameraný finančný controlling.
 • Finančná analýza v riadení firmy; Základná a technická analýza; Výber porovnateľných firiem, zdroje informácií; Príprava dát a ukazovateľov pre analýzu a ich overenie; Metódy a postupy finančnej analýzy;
 • Analýza absolútnych ukazovateľov a interpretácia výsledkov; Analýza trendov (horizontálna analýza) a jej interpretácia; Percentuálna analýza (vertikálna analýza) a jej interpretácia; Vplyv štruktúry majetku dlžníka na likviditu podniku;
 • Analýza rozdielových ukazovateľov; Pracovný kapitál; Peňažne finančný fond; Metóda financovania a krátkodobé zdroje; Analýza cash flow a vzťah k zisku;

 • Analýza pomerových ukazovateľov; ukazovatele rentability, aktivity, zadĺženosti, likvidity, tržnej hodnoty firmy, analýza vývoja zisku – najpoužívanejší spôsob ich výpočtu, ich interpretácia a najčastejšie používané odporúčané hodnoty v rôznych odvetviach; dôsledky nepriaznivého vývoja týchto ukazovateľov na budúcnosť firmy;

 • Prevádzkové ukazovatele (produktivita, rentabilita); Analýza výroby; pridaná hodnota; marža; ekonomická pridaná hodnota (EVA);

 • Analýza nákladov a výnosov;

 • Sústavy ukazovateľov; Pyramídové sústavy; Bonitné a Bankrotné modely; Hodnotenie finančného zdravia, dôveryhodnosti a spoľahlivosti firmy;

 • Prognózovanie ďalšieho vývoja finančnej situácie podniku, jeho budúcnosť, solventnosť, insolventnosť, hodnotenie a interpretácia dosiahnutých výsledkov, napr. Altmanov index, jeho vyhodnotenie a interpretácia, Iné dôležité indexy a pravidlá, ktoré môžu naznačiť ďalší vývoj a smerovanie firmy; neekonomické ukazovatele a postupy;

 • Závery finančnej analýzy; silné a slabé stránky vyplývajúce z výsledkov; Zhrnutie príkladu vo forme reportu a možné interpretácie výsledkov Základná terminológia nákladového controllingu – význam nákladov v ekonomike firmy, vnútropodnikové účtovníctvo, implementácia, využívanie;
 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. kde sa tvoria náklady a kto je za ne zodpovedný,
 2. vykonať nákladovú analýzu firmy,
 3. vykonať kalkulácie jednotlivých produktov a ich cien,
 4. určiť kedy sú produkty a firmy ziskové a kedy stratové,
 5. zistiť cenu jednotlivých procesov vo firme,
 6. ako využívať metódu bohatých pri riadení nákladov a firmy,
 7. ako ABC (Activity Based Costing) sprehľadňuje riadenie výnosov, nákladov a pracovného kapitálu a umožňuje ich optimalizáciu,
 8. používať rôzne nástroje na zníženie, alebo optimalizáciu nákladov firmy.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám