Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaEkonomika a financie pre neekonómov
odrazka- manažérov

Termín: 11.4.2024; 14.8.2024 alebo 15.10.2024 alebo 25.10.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti z oblasti hospodárenia a stavu ekonomiky firmy. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní posúdiť efektívnosť vynakladania nákladov a tvorbu jeho výnosov, najmä tržieb. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti analyzovania ekonomiky firmy a ovplyvňovanie jej budúceho vývoja.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, manažéri na rôznych stupňoch riadenia, plánovači, pracovníci ekonomických a neekonomicky zameraných oddelení, právnici, ako aj všetci ostatní riadiaci pracovníci, ktorý sa chcú viac dozvedieť o ekonomickom stave firmy a jeho ovplyvňovaní. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe rozpočtov, hospodárení organizácie a ostatným záujemcom z praxe, ktorých zaujíma táto problematika.

 


Obsah / program prednášky:
 • finančná politika a finančné ciele podniku,
 • finančné rozhodovanie,
 • financovanie podniku,
 • účtovníctvo a jeho vzťah k riadeniu,
 • výkaz ziskov a strát,
 • bilančná analýza, súvaha,
 • cash flow – tvorba a interpretácia údajov,
 • finančná analýza a optimálne hodnoty,
 • analýza a riadenie nákladov a výnosov,
 • analýza ziskovosti,
 • analýza cash flow,
 • finančné plánovanie ako dôležitý nástroj finančného riadenie firmy.
 • Interpretácia výsledkovZákladné pojmy z oblasti ekonomiky a financií, finančná politika a finančné ciele podniku, finančné rozhodovanie, financovanie podniku.
 


Prínos:
 

Účastníci sa naučia porozumieť ekonomike podniku a vedieť ju ovplyvňovať, zdokonalia si vedomosti z oblasti riadenia nákladov, ich používania a interpretácie výsledkov hospodárenia s možnosťami využitia v praxi.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materiál:  


Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 11042024; 14082024; 15102024; 25102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám