Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaEkonomika pre neekonómov,
odrazkainterpretácia výsledkov firmy, strediska

Termín: 8.8.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Obsah kurzu je zložený z piatich základných oblastí ekonomických a finančných vedomostí, ktoré sú ukázané na konkrétnych príkladoch s cieľom čo najviac priblížiť prednášanú problematiku praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Úvod:  


 • Úloha controllingu vo firme; zásady controllingu, oblasti pôsobenia controllingu

 • legislatíva v ekonomike.
 


odrazka Finančné riadenie firmy:  


 • schéma finančného toku podniku

 • čítanie výkazov – Výsledovka, Bilancia a Cash flow

 • úroveň likvidity firemných prostriedkov; metódy zisťovania Cash flow; pracovný kapitál, EVA

 • finančná analýza v riadení firmy; sústava ekonomických ukazovateľov; bankrotné a bonitné modely

 • základné typy a druhy investícii

 • projektové riadenie a controlling.
 


odrazka Nákladové riadenie firmy:  


 • vnútropodnikové účtovníctvo

 • nákladová analýza; členenie nákladov

 • využitie nákladov v cenovej politike firmy

 • znižovanie nákladov v praxi

 • analýza objemu zákazky, objednávky, obratová provízia, analýza rabatu; analýzy ABC a XYZ  a pod.
 


odrazka Proces plánovania vo firme:  


 • strategický plán a strategický rozpočet

 • podnikateľský zámer

 • operatívny plán a rozpočet

 • rozpis plánu na kratšie časové obdobie, na nižšie články riadenia

 • harmonogram tvorby plánu a spolupráca oddelení pri tvorbe plánov 

 • rozbory hospodárskych výsledkov, odchýlky a  ich interpretácia.
 


odrazka Stimulácia a motivácia:  


 • trest a odmena pri motivácii človeka; teórie X a Y; hierarchia potrieb človeka; motivačné stratégie firmy

 • zásady stimulácie a motivácie pracovníkov

 • význam viaczložkovej odmeny; bodovací systém; kolektívne odmeňovanie

 • legislatíva

 • ako zariadiť, aby sa pracovníci riadili sami.
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol: 8082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám