Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaEkonomika a financie
odrazkapre neekonómov manažérov

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom celkový a prehľadný výklad z oblasti ekonomiky, financií a riadenia výkonnosti firmy.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený finančným analytikom, manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa podieľajú na riadení firmy - na zabezpečovaní jej finančnej a kapitálovej stability firmy a vykonávajú strategické ekonomické rozhodnutia.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


 • Podnikanie v trhovej ekonomike. Faktory vplývajúce na činnosť firmy.
 • Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty. Životný cyklus firmy.
 • Účtovníctvo -  nástroj ekonomických informácií. Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi.
 • Čítanie účtovných výkazov a väzby medzi nimi.
 • Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu.
 • Základné ekonomické kategórie – zisk, tržby a ich význam pre riadenie firmy.
 • Prevádzkový cyklus.
 • Ekonomické ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti) a ich interpretácia.
 • Analýza pracovného kapitálu , Výkazu ziskov a strát a Výkazu peňažných tokov.
 • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia.
 • Analýza a riadenie nákladov firmy.
 • Controlling a finančné plánovanie.
 • Controlling ako nástroj efektívneho riadenia nákladovosti firmy.
 


Profil absolventa:
 
 • Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti presadzovania sa s výsledkami svojej práce so zameraním zvlášť na reportingovú činnosť. Naučia sa riadiť a ovplyvňovať procesy prebiehajúce okolo nich a zvýšia úspešnosť výstupov svojej práce.


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám