Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaControlling a IFRS

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, manažérom firiem a ostatným osobám, ktoré sa podieľajú na riadení firiem, najnovšie poznatky z oblasti controllingu a zároveň poukázať na vplyvy IFRS na sledovanie výkonnosti firmy. Predmetom seminára je oblasť finančného a nákladového controllingu, a s tým súvisiacich problémov, špecificky pre tie firmy, ktorých podklady sú v podobe IFRS. Je potrebné upozorniť na to, že cieľom seminára nie je prevod účtovníctva na IFRS, ale controlling firmy a vplyvy IFRS na sledovanie finančnej a nákladovej situácie firmy. Súčasťou budú aj ukážky controllingu napojeného na IFRS, spracované v exceli.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom, finančným manažérom, ekonómom, controllerom firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


Základné princípy controllingu:  


 • nákladový a finančný controlling,
 • úlohy a ciele sledovania výkonnosti firmy,
 • filozofia a funkcie controllingu.
 


:Účtovníctvo ako srdce controllingu:  


 • účtovníctvo, základný zdroj informácií pre controlling,
 • účtovné výkazy v štruktúre podľa slovenských predpisov,
 • účtovné výkazy IFRS,
 • rozdiely a dopady na sledovanie v oblasti finančného a nákladového controllingu,
 • účtovná závierka IFRS.
 


Princípy finančného a nákladového controllingu:  


 • princípy a úlohy finančného controllingu,,
 • princípy a úlohy nákladového controllingu.
 


:Sledovanie výkonnosti firmy:  


 • výkonnosť firmy,
 • finančné ukazovatele na meranie výkonnosti,
 • ukazovatele, ktoré ovplyvňujú výkonnosť firmy.
 


:Prínosy a dopady IFRS na controlling:  


 • základné zmeny IFRS oproti slovenskému výkazníctvu,
 • vplyv IFRS na výpočet niektorých ukazovateľov,
 • vplyvy IFRS na hodnotenie výkonnosti firiem,
 • prínosy a možné negatívne dopady IFRS pre controlling.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol:  


Cena: 246,- € vrátane 20% DPH ( 205,- € bez DPH )  


Cena: 7.411,- Sk vrátane 20% DPH ( 6.175,83 Sk bez DPH )       

 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám