Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaKalkulácie a cenotvorba

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť nekontroľovať  nákladovú stránku podnikania. Skoršie racionalizačné projekty sa zameriavali viac na krátkodobé znižovanie nákladov a negenerovali žiadny trvalejší úspech. Všetky racionálne zmýšľajúce podniky však potrebujú zabezpečiť svoju dlhotrvajúcu existenciu čo podporuje okrem operatívneho stále viac aj strategický pohľad na nákladové riadenie firmy.

Cieľová skupina:         

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť si kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Profil absolventa  

Účastníci na konci kurzu budú vedieť

 • Čo je to nákladové riadenie firmy pomocou najmodernejších nástrojov controllingu;
 • Ako optimalizovať náklady pomocou operatívnych a strategických nástrojov controllingu;
 • Čo je to Target Costing;
 • Ako znižovať náklady pomocou Hodnotovej analýzy;
 • Ako využiť Activity Based Costing (ABC) a Balanced ScoreCard (BSC) na znižovanie nákladov;
 • Čo je to ZBB;
 • Viaceré ďalšie moderné a účinné nástroje znižovania nákladov.
 


Obsah / program prednášky:  


 • Vymedzenie pojmov;
 • Problematika nákladového manažmentu;
 • Produktívne a neproduktívne náklady; Členenie nákladov;
 • Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy a ich význam;
 • Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame, nepriame náklady, réžie, výpočet HZS, tvorba interných a externých cenníkov; kalkulácia ceny za km jazdy autom, za človekohodinu, za strojovú hodinu; kalkulácia zákazky); metodika tvorby cien;
 • Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu; prevádzková páka; a pod.);
 • Strediskové členenie nákladov (motivácia a stimulácia);
 • Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov;
 • Optimalizácia nákladov;
 • Zero Based Budgeting (ZBB);
 • Hodnotová analýza;
 • Controlling logistiky;
 • Procesné členenie nákladov (mapovanie procesov, cena procesu, využitie ABC metódy na riadenie nákladov a pracovného kapitálu vo firme);
 • Využitie BSC pri znižovaní nákladov;
 • Target Costing;
 • Cost Benchmarking;
 • Riadenie nákladov vo finančnej oblasti;
 • Riadenie nákladov v oblasti majetku;
 • Operatívne cesty znižovania existujúcich nákladov a racionalizácia práce;
 • Strategické cesty významného znižovania nákladov vo firme.
 


odrazkaPrínos:  


 • Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti nákladov a tvorbe cien z pohľadu ekonomiky a marketingu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti kalkulácie ceny a naučia sa ju využívať pre potreby riadenia. Naučia sa riadiť náklady vo firme a cieľavedome ich ovplyvňovať s prihliadnutím na cenotvorbu.
 


odrazka Počet účastníkov v skupine:  


 • Optimálny počet pre skupinu je  10 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.
 


odrazka Formy a metódy:  


 • Prednáška s diskusiou, praktické a modelové cvičenia, testy, cvičenia, spätná väzba.
 


odrazka Ukončenie vzdelávacej aktivity:  


 • Všetci účastníci získajú po úspešnom absolvovaní certifikát potvrdzujúci účasť na seminári.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám