Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPlánovanie a riadenie Cash Flow a likvidity

Termín: 17.4.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadením likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený podnikateľom, finančným analytikom a manažérom, ktorí sa zaoberajú riadením finančných tokov firmy,  monitorovaním a vyhodnocovaním zdravia finančných tokov firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich operatívne a  strategické finančné riadenie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • Čo je to retrospektívny Cash flow
 • Ako súvisí výkaz Cash flow s likviditou firmy
 • Ako zabezpečiť likviditu firmy pomocou prognózy Cash flow
 • Aké sú metódy na zisťovanie Cash flow
 • Čo je to diskontovaný Cash flow
 • Aký je rozdiel medzi súčasným a budúcim Cash flow a ako to použiť v praxi
 


Obsah / program prednášky:  


 • Účtovníctvo – zdroj ekonomických informácií:
  • Druhy účtovných výkazov.
  • Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
  • Väzby medzi finančnými výkazmi (tribilančný systém).
 • Cash flow:
  • Metódy vykazovania peňažných tokov.
  • Grafické vyjadrenie vzťahu cash flow.
  • Komponenty cash flow (čistý zisk, odpisy a amortizácia, úvery, prevádzkový kapitál, kapitálové výdaje).
  • Príklady skutočností, ktoré ovplyvňujú cash flow.
  • Na čo slúži cash flow? Interpretácia hodnôt vo výkaze cash flow a ich zostavovanie. 
  • Cash flow analýza.
 • Cash flow ako ukazovateľ:
  • Ponímanie Výkazu cash flow a ukazovateľov cash flow.
  • Charakteristika ukazovateľov na báze cash flow.
 • Analýza likvidity:
  • Ukazovatele likvidity a ich interpretácia.
  • Ako sa zisťuje likvidita firmy ?
  • Kedy dochádza k posilneniu / oslabeniu likvidity ?
  • Likvidné riziko – hlavné príčiny vzniku.
 


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane materiály autorsky spracované lektoromu.


Variabilný symbol: 17042024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám