Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaAnalýza ekonomických výsledkov firmy
odrazkauplynulého roku a jej využitie v plánoch odrazkaodrazkaodrazkana nové obdobie (Analýza a bonita firmy)

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti  ekonomiky firmy a jej efektívneho využívania pri riadení všetkých typov obchodných spoločností. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy.

 


Obsah / program prednášky:   • Úlohy finančného manažmentu
 • Oblasti finančného riadenia firmy
 • Rozbory základných účtovných výkazov (súvaha; výkaz ziskov a strát; finančný tok vo firme)
 • Základné finančné ukazovatele (príprava údajov a ukazovateľov, výber porovnateľných firiem)
 • Pyramídové modely
 • Bonitné a bankrotové modely(index bonity)
 • Rozbory hospodárskych výsledkov firmy
 • Metódy finančnej analýzy firmy
 • Metódy elementárnej analýzy (absolútne, rozdielové, pomerové ukazovatele; kapitálová štruktúra)
 • Vyššie metódy finančnej analýzy (matematicko-štatistické a neštatistické metódy)
 • Ukazovatele rentability aktivity, zadĺženosti, likvidity, trhovej hodnoty
 • Analýza finančnej dôveryhodnosti firmy
 • Základné ukazovatele (aktíva, pasíva, likvidita, majetok, záväzky)
 • Finančné zdravie firmy. Finančné plánovanie, perspektíva a kontrola
 • Firma ako živý organizmus; mapa úspešnosti
 • Praktické príklady a konzultácie
 • 4 perspektívy merania výkonnosti podniku

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám