Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaUS GAAP

   
odrazkaUS GAAP - seminár a workshop

Termín:

 

Lektor: Robert Mládek, narodil sa v Čechách, vyrastal v USA, kde vyštudoval financie a účtovníctvo (University of San Francisco). Pracoval ako audítor (KPMG), kontrolór (Waller, Williams & Co).

 

Miesto konania: Hotel Viktor, Kremnická 26, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Seminár a workshop predovšetkým zoznámi účastníkov s požiadavkami US GAAP. Počas školenia sa účastník nielen dozvie podrobné informácie o pravidlách US GAAP, ale predovšetkým ako ich aplikovať v praxi.

US GAAP NEKONČÍ: Po vydaní správy SEC v roku 2012 začalo byť jasné, že sa prechod USA na IFRS, plánovaný na rok 2014, trochu zdrží. Odvtedy postupne vyšlo najavo, že sa tento prechod odkladá na dobu neurčitú, a že sa možno nikdy nebude konať. Z toho vyplýva, že čo sa dokončia zostávajúce časti (predovšetkým nové pravidlá pre lízing), projekt konvergencie medzi IFRS a US GAAP sa zastaví. Technicky sa projekt už zastavil, pretože nové pravidlá IFRS pre finančné nástroje sa nebudú pridávať do US GAAP.

Väčšina firiem na Slovensku používa US GAAP, pretože  sú členmi medzinárodnej skupiny. Tím však nezaniká povinnosť zohľadniť slovenské zákony. Toto dvojvládie však občas vedie ku konfliktom požiadaviek medzi matkou, interným auditom a US GAAP na jednej strane, úradmi, štatutárnymi auditórmi a zákonom na strane druhej. Napríklad, občas sa stáva, že audítori, obzvlášť tí externí, miesto aby zvolili výklad US GAAP, ktorý by prácu účtovníkov uľahčil, robili opak. V týchto situáciách sú dve možnosti. Audítorom vyhovieť, alebo obhájiť iný výklad. Počas seminára si účastníci preto môžu vyskúšať ako tvoriť, prezentovať, a obhájiť vlastný úsudok a výklad US GAAP. Vzhľadom k metodike výučby účastníci môžu čerpať nielen zo znalosti školiteľa, ale zároveň aj zo skúsenosti kolegov z iných firiem a odvetví.

METODIKA VÝUČBY: Výučba prebieha metodikou interaktívnej prednášky. Každá téma sa otvorí prehľadom zásad a všeobecných pravidiel US GAAP. Potom sa zameria na špecifické pravidlá, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zrejmé. Počas seminára školiteľ kladie časté kontrolné otázky, čím zaručí, že sa seminár venuje len tým témam, ktoré sú pre účastníkov prínosné. Zároveň ponúka priestor pre diskusiu, kde sa konkrétna problematika môže prebrať nielen so školiteľom, ale aj s ostatnými účastníkmi. Počas týchto diskusií často vyjde najavo riešenie, ktoré fungovalo inde, alebo ktoré nikoho predtým nenapadlo. Samozrejme, pretože sa na každom seminári zíde iná skupina, žiadne dva semináre nie sú identické, ale o to sú zaujímavejšie.

 


Cieľová skupina:
Seminár a workshop je určený pre účtovníkov, kontrolórov, finančných riaditeľov a ostatným, ktorí pracujú s US GAAP alebo sa na podobnú prácu pripravujú. Účastníci sú tiež bežne z radov audítorov, akademikov, poradcov a IT odborníkov.

 


Obsah / program prednášky:  


  • 1. deň: Úvod do problematiky US GAAP • rozpoznanie a prvky účtovníctva • oceňovanie a reálna hodnota • peniaze a krátkodobé investície • pôžičky a pohľadávky • časové rozlíšenie
  • 2. deň: zásoby (ocenenie, náklady na predaný tovar, základné postupy) • uznávanie výnosov pre prehľad nových štandardov (ASC 606) • hmotný majetok • nehmotný majetok • leasing • záväzky • vlastný kapitál • výsledovka.

  • WORKSHOP k prednášanej problematike: Hoci prvý deň býva interaktívny, druhý deň má voľnejší priebeh. Účastníci si sami môžu vybrať, či sa bude diskutovať o ďalších témach, napríklad lízing alebo finančné nástroje, alebo či sa vrátia k témam, ktoré sa prebrali stručne prvý deň len stručne, napríklad záväzky alebo výnosy, alebo či sa deň bude venovať príkladom a krátkym prípadovým štúdiám. Hoci ASC 606 nepredstavuje zďaleka takú veľkú zmenu oproti ASC 606 ako IFRS 15 oproti IAS 18, ďalšie dodatočná diskusie, vrátane príkladov, by bolo na mieste pre tých, ktorí sa chcú pripravovať dopredu (ASC 606 sa musia aplikovať od 15.12.2016, ale nesmie sa aplikovať skôr).
 
 

POZNÁMKA: Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na workshop druhý deň si so sebou prosím prineste notebooky (tablety) s MS Excel. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 408,- € vrátane 20% DPH ( 340,- € bez DPH )  
       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám