Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS - Účtovanie a vykazovanie podľa Medzi-
odrazkanárodných štandardov účtovného výkazníctva

Termín: 5.8. - 7.8.2015

 

Lektor: Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Veľká Británia, Lektorka pracovala v roku 2011 v Nadácii IFRS (IFRS Foundation) v Londýne ako Academic Felow v rámci IFRSF Education Initiative.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i 9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Počas kurzu budú vysvetlené základné rozdiely medzi slovenskými účtovnými predpismi a požiadavkami IFRS. Ako študijný materiál dostanú účastníci základný prehľad preberaných štandardov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre poslucháčov, ktorí sa zoznamujú so základnými princípmi Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS).

 


Obsah / program prednášky:  


1. deň; 09:00–16:00

 1. Úvod: Základné požiadavky na účtovnú závierku podľa IFRS
 2. Koncepčný rámec IFRS
 3. Oceňovanie podľa IFRS (možnosti, precenenie majetku na fair value)
 4. IAS 1 – Zverejňovanie účtovnej závierky

2. deň; 09:00–16:00

 1. IAS 2 – Zásoby
 2. IAS 8 – Zásady bilančnej politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
 3. IAS 10 – Udalosti, ku ktorým došlo po súvahovom dni
 4. IAS 12 – Dane z príjmu
 5. IAS 11 – Zmluvy o investičnej   výstavbe
 6. IAS 16 – Neobežné hmotné aktíva (Pozemky, budovy a zariadenia)

3. deň; 09:00–16:00

 1. IAS 17 – Prenájmy
 2. IAS 18 – Výnosy
 3. IAS 21 – Vplyv kurzových rozdielov cudzích mien
 4. IAS 34 – Zostavovanie priebežnej účtovnej závierky
 5. IAS 36 – Zníženie hodnoty aktív
 6. IAS 23 – Náklady na obstaranie cudzieho kapitálu
 7. IAS 24 – Zverejňovanie informácií o spriaznených stranách  
 8. IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
 9. IAS 38 – Nehmotné aktíva.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 5082015  


Cena: 510,- € vrátane 20% DPH ( 425,- € bez DPH )  


   

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám