Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

  1. časť
odrazkaMedzinárodné štandardy účtovného
odrazkavýkazníctva (IFRS) vo vzájomných väzbách

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i 9:00 - 18:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cíeľom tohto intenzívneho kurzu je komplexné predstavenie IFRS vo vzájomných väzbách, a to ako na úrovni individuálnej účtovnej závierky, tak na úrovni konsolidovanej závierky. Poslucháči sa zoznámia s problematikou systematicky, prostredníctvom výkladu, praktických ilustrácií a príkladov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú orientovať v oblasti účtovníctva a majú záujem preniknúť do systému Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva a to ako tým, ktorí sa s oblasťou IFRS začínajú teraz zaoberať, tak aj tým, ktorí sa s IFRS stretávajú v praxi a chcú svoje znalosti prehĺbiť a rozšíriť.

 


Obsah / program prednášky:  


Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva (I. časť)

 1. Úvod – medzinárodná harmonizácia účtovníctva, systém IFRS, implementácia IFRS v SR a ich problémy, Koncepčný rámec IFRS - účtovné zásady a predpoklady, definície prvkov účtovnej závierky: aktív, záväzkov, nákladov a výnosov (vrátane štandardov IAS 18 - Revenues) a súvisiaca anglická terminológia.
 2. Prierezový prehľad koncepčné oceňovania užívaných v rámci IFRS, vrátane výkladu súvisiacich štandardov upravujúcich problematiku aktivácie vypožičaných nákladov (IAS 23), kurzových rozdielov (IAS 21) a problematiku zníženia hodnoty (zhoršenia) aktív (IAS 36).
 3. Súčasť účtovnej závierky podľa IFRS a východiskové požiadavky na jej zostavenie (IAS 1)
 4. Výkaz comprehensive income, výsledovka.
 5. Výkaz o zmenách vo vlastnom kapitáli.
 6. Východiska zostavenia súvahy.
 7. Výklad jednotlivých segmentov súvahy:
  • dlhodobé nehmotné aktíva (IAS 38)
  • pozemky, budovy a zariadenia určené k používaniu účtovnou jednotkou (IAS 16)
  • dlhodobý majetok určený k predaju (IFRS 5)
  • leasingy (IAS 17)
  • investície do nehnuteľností (IAS 40)
  • biologická aktíva (IAS 41)
  • zásoby (IAS 2)
  • zmluva o rozpracovaných zákazkách (construction contracts)
  • vlastný kapitál,
  • rezervy (IAS 37)
 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 510,- € vrátane 20% DPH ( 425,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám