Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNový zákon o sťažnostiach
odrazka(platnosť od 1.6.2017) a vybrané aktuálne
odrazkaproblémy zákona o slobodnom prístupe
odrazkak informáciam a ich následné riešenie

Termín: na dotaz

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia účastníkov školenia  

i

i9:00 - 11:00 prednáška    

i

i11:00 - 12:00 obed    

i

i12:00 - 15:00 prednáška    


Cieľ vzdelávania:
Od 1. 6. 2017 je platná novela zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorá upravuje ustanovenia týkajúce sa celkového procesu vybavovania sťažností. Na školení s JUDr. Zuzanou Latikovou, PhD., získate praktické vedomosti o tom, ako správne postupovať a aké máte možnosti v prípade, že ste sa sťažnosť rozhodli podať.

 


Cieľová skupina:
Komu je školenie určené:  Školenie je určené predovšetkým verejnej správe, obciam, ale aj ostatným subjektom (fyzické osoby a podnikatelia), ktoré tiež využívajú inštitúty sťažnosti a žiadosť o informáciu.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu a aplikovať aj pre daný podnik.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


1. časť školenia:

 • Legislatívny rámec vybavovania sťažností.
 • Definícia pojmu sťažnosť a jej výluky.
 • Podávanie sťažností.
 • Odloženie sťažností.
 • Utajenie totožnosti sťažovateľa.
 • Prijímanie sťažností.
 • Príslušnosť na vybavovanie sťažností.
 • Lehota na vybavenie.
 • Prešetrovanie sťažností.
 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť.
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažností.
 • Kontrola.

2. časť školenia:

 • Úvod do problematiky všeobecne.
 • Pojem informácia z hľadiska infozákona.
 • Informačný filibustering.
 • Vytvorenie novej informácie verzus informácia vytvorená.
 • Žiadateľ.
 • Úplná a obmedzená informačná povinnosť.
 • Obchodné spoločnosti ako povinná osoba.
 • Informácie nezverejnené z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, osobných údajov, obchodného tajomstva.
 • Zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku.
 • Neurčité pojmy.
 • Vyžadovanie súhlasu so zverejnením informácie.
 • Doplnenie žiadosti.
 • Odloženie žiadosti.
 • Lehoty na vybavenie žiadosti.
 • Rozhodnutie zápisom v spise.
 • Fiktívne rozhodnutie.
 • Rozhodnutie autoremedúrou.
 • Zverejňovanie informácií.
 • Evidencia žiadostí.
 


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol:  


Cena: 72,- € vrátane 20% DPH ( 60,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám