Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaMotivujte firmu a ľudí k zisku

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhodobými skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je ukázať záujemcom nové možnosti v motivácii pracovníkov v prepojení na výsledky hospodárenia a tým zvýšiť výkonnosť firmy. Porozumením personálnych a ekonomicko-riadiacich vzťahov vo firme zodpovednými pracovníkmi sa pre firmy otvárajú nové dimenzie motivácie, ktoré možno efektívne využiť aj v procese recesie ekonomického vývoja.

Na seminári sa uvedú aj príklady z praxe a postupy, ako pristupovať k riešeniu tohto problému. Výsledkom sú spokojní zamestnanci a dobré výsledky firmy.

V nadväznosti na hospodárske výsledky firmy bude prezentovaný aj motivačný systém založený na ukazovateli Economic Value Aded - EVA a možnosti zisťovania vplyvov zodpovedných pracovníkov a manažérov na túto výsledkovú stránku spoločnosti.

 


Cieľová skupina:
top manažment a majitelia firiem, ekonomickí, finanční a personálni riaditelia, controlléri, ekonómovia, vedúci pracovníci firmy, ktorí chcú úspešnejšie motivovať svojich pracovníkov na výkonoch firmy.

Prínos vzdelávania:

Okrem skúseností, názorov a prezentácie informácií o fungovaní motivačných systémov založených na výsledkoch firmy sa účastníci dozvedia, ako jednotlivé profesie možno motivovať cez finančné a ekonomické ukazovatele a ktorá profesia má aký vplyv na ten ktorý ukazovateľ finančnej analýzy.

Vytvoria sa maticu vzťahov profesia a ukazovateľ a dozvedia sa možnosti ako zistiť citlivosť výsledkov na ten ktorý ukazovateľ a tým aj jeho vplyv na motivačnú zložku.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Manažérsky reporting vo finančnej analýze – ukazovatele, ich interpretácia a motivačné pôsobenie.
 • Interpretácia ukazovateľov finančnej analýzy a ich vplyv na riadenie firmy. Oblasti organizácie, kde sa výrazne prejaví ich vplyv.
 • Motivácia založená na predikcii budúceho vývoja. Význam ukazovateľ a ich vzťah k motivačnej zložke firmy.
 • Bonitné hodnotenia, alebo ako firmu posunúť viac k úspechu. Koho a kedy zainteresovať na bonite firmy.
 • Trendové analýzy a ich vplyv na proces plánovania a hodnotenia.
 • Manažérska výsledovka – rýchly a presný pohľad na firmu. Jej úloha v motivácii manažérov a dosah jej vplyvu na vedúcich pracovníkov.
 • Produkčná sila firmy a zabezpečenie rastu firmy. Bezpečnosť firmy a jej ovplyvňovanie zo strany manažérov. Produkčná sila firmy vo finančnej mape a profesijná štruktúra.
 • Economic Value Aded – ekonomická pridaná hodnota a zabezpečenie rastu hodnoty firmy – silný nástroj pre riadenie a motiváciu manažérov.
 • Motivačný systém založený na výsledkoch controllingu a Economic Value Aded.

  a mnoho ďalších nápadov a zaujímavostí z oblasti controllingu a motivácie manažérov.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 336,- € vrátane 20% DPH ( 280 € bez DPH )  


Cena: 10.122,34 Sk vrátane 20% DPH ( 8.435,28 Sk bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám