Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaBUSINESS PLANNIG a BPM - BUSINESS
odrazkaPERFOMANCE MANAGEMENT

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Program je zameraný na aplikáciu a využitie Business Performance Management v praxi a identifikáciu kľúčových ukazovateľov a meradiel výkonnosti firmy tvorbu efektívnych podnikateľských a finančných plánov.

 


Cieľová skupina:
Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Manažérske informačné systémy, väzby controllingu na účtovný a odbytový systém podniku. Význam dátových skladov pre controlling.
 • Finančný controlling a moderné smery jeho rozvoja. Výpočet a interpretácia ukazovateľov finančného controllingu. Cyklus cash to cash a finančné riadenie firmy.
 • Ukazovateľ Economic Value Aded, WACC a cena za kapitál.
 • Nákladový controlling. Jeho úloha v riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a NOPAT. EBITDA a jeho tvorba.
 • Výpočet životného cyklu podniku a stanovovanie cieľov v jednotlivých jeho fázach – zle postavené ciele = ohrozenie podniku do budúcnosti.
 • Plánovanie predaja ako kreatívny proces manažérov. Plánovanie podľa produktov, zákazníkov a trhov.
 • Plánovanie a kontrola marketingových nákladov a nákladov na obchod – investičné náklady, náklady na marketing, výskum a vývoj, ....
 • Stanovenie obchodných cieľov a priority aktivít – ktoré produkty podporovať, ktorý segment.
 • Controlling v procese business plánovania a hodnotenia výsledkov podnikania. Predpoklady vytvorenia kvalitného business plánu.
 • Hodnotenie podnikateľských príležitostí – SWOT, trhové a konkurenčné analýzy, portfóliá.
 • Tvar business plánov. Finančný model na hodnotenie citlivosti parametrov – citlivostná analýza. Sledovanie peňažných tokov.
 • Rozhodovanie o investičných a marketingových nákladoch.
 • Ohodnocovanie rizík.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 19% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena: 7.230,24 Sk vrátane 19% DPH ( 6.025,20 Sk bez DPH )       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám